หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (อาคาร 5) ชั้น 3 ห้อง 533 - 534 17 ธ.ค. 2557 09.30-11.00 ให้มารายงานตัวก่อนเริ่มการแข่งขัน 30 นาที
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (อาคาร 5) ชั้น 3 ห้อง 535 - 536 17 ธ.ค. 2557 09.30-11.00 ให้มารายงานตัวก่อนเริ่มการแข่งขัน 30 นาที
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (อาคาร 5) ชั้น 4 ห้อง 543 - 544 17 ธ.ค. 2557 09.30-11.00 ให้มารายงานตัวก่อนเริ่มการแข่งขัน 30 นาที
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (อาคาร 5) ชั้น 4 ห้อง 546 - 547 17 ธ.ค. 2557 09.30-11.00 ให้มารายงานตัวก่อนเริ่มการแข่งขัน 30 นาที
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อาคารนนทสิริวัฒน์ (อาคาร 2) ชั้น 4 ห้อง 245 18 ธ.ค. 2557 09.30-16.30 จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนผู้เข้าแข่งขันและเก็บตัวนักเรียนที่ อาคาร 2 ห้อง 247
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อาคารนนทสิริวัฒน์ (อาคาร 2) ชั้น 4 ห้อง 246 18 ธ.ค. 2557 09.30-16.30 จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนผู้เข้าแข่งขันและเก็บตัวนักเรียนที่ อาคาร 2 ห้อง 258
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อาคารนนทสิริวัฒน์ (อาคาร 2) ชั้น 4 ห้อง 243 17 ธ.ค. 2557
18 ธ.ค. 2557
19 ธ.ค. 2557
09.30-16.30 ให้ทุกทีมมารายงายตัวในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เพื่อจับฉลาก และเก็บตัวนักเรียนที่ อาคาร 2 ห้อง 253-254
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อาคารนนทสิริวัฒน์ (อาคาร 2) ชั้น 4 ห้อง 244 17 ธ.ค. 2557
18 ธ.ค. 2557
19 ธ.ค. 2557
09.30-16.30 ให้ทุกทีมมารายงายตัวในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เพื่อจับฉลาก และเก็บตัวนักเรียนที่ อาคาร 2 ห้อง 256-257
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (อาคาร 5) ชั้น 3 ห้อง 533 - 536 18 ธ.ค. 2557 09.30-10.30 ให้รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (อาคาร 5) ชั้น 4 ห้อง 543 - 546 18 ธ.ค. 2557 09.30-10.30 ให้รายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]