หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สนามฟุตบอลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
8.30-17.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สนามฟุตบอลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
8.30-17.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมนพเก้า 19 ธ.ค. 2557 08.30 07.00 ลงทะเบียนรายงานตัว , 08.00 พิธีเปิดการแข่งขัน
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมนพเก้า 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 13

17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 14 - 26

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 27 - 39

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 40 - 51
08.30-12.00, 13.00-16.30 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ รอบเช้าลงทะเบียน 07.00-08.15 แข่ง 08.30-12.00, รอบบ่ายลงทะเบียน 12.00-12.45 แข่ง 13.00-16.30 (17 ธ.ค. เช้า ลำดับแข่ง 1-13, บ่าย ลำดับแข่ง 14-26)(18 ธ.ค. เช้า ลำดับแข่ง 27-39, บ่าย ลำดับแข่ง 40-51)
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 40

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-16.00 ลำดับ 1-10 ,21-30,41-51 รายงานตัว 7.30-8.30 น.ของวันแข่งขัน ลำดับ 11-20 ,31-40 รายงานตัว 11.30-12.30 น.ของวันแข่งขัน
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 40

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-16.00 ลำดับ 1-10 ,21-30,41-51 รายงานตัว 7.30-8.30 น.ของวันแข่งขัน ลำดับ 11-20 ,31-40 รายงานตัว 11.30-12.30 น.ของวันแข่งขัน
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 6 ชั้น 6-7 ห้อง 662-667 และ 672-677 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น.
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 6 ชั้น 6-7 ห้อง 662-667 และ 672-677 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น.
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 40

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-16.00 ลำดับ 1-10 ,21-30,41-51 รายงานตัว 7.30-8.30 น.ของวันแข่งขัน ลำดับ 11-20 ,31-40 รายงานตัว 11.30-12.30 น.ของวันแข่งขัน
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง วิทยพัฒน์ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 40

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-16.00 ลำดับ 1-10 ,21-30,41-51 รายงานตัว 7.30-8.30 น.ของวันแข่งขัน ลำดับ 11-20 ,31-40 รายงานตัว 11.30-12.30 น.ของวันแข่งขัน
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]