หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3201,3202,3203 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.30 น. 1) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกรายการ ต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น 2) ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 3) บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันต้องติดรูปชุดนักเรียนไม่สวมหมวก และแว่นตา 4) นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อกรรมการรับลงทะเบียน
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3301,3302,3303 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.30 น. 1) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกรายการ ต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น 2) ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 3) บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันต้องติดรูปชุดนักเรียนไม่สวมหมวก และแว่นตา 4) นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อกรรมการรับลงทะเบียน
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7201,7202,7203,7210 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 25

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 26 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.30 น. 1) บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันต้องติดรูปชุดนักเรียนไม่สวมหมวก และแว่นตา 2) นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อกรรมการรับลงทะเบียน 3) โครงงานที่นำเสนอเสร็จแล้วให้เก็บได้ เวลา 12.00-13.00 น.และ 16.30-17.30 น.
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 7301,7302,7303 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 25

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 26 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.30 น. 1) บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันต้องติดรูปชุดนักเรียนไม่สวมหมวก และแว่นตา 2) นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อกรรมการรับลงทะเบียน 3) โครงงานที่นำเสนอเสร็จแล้วให้เก็บได้ เวลา 12.00-13.00 น.และ 16.30-17.30 น.
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7205,7206,7207,7208 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 25

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 26 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.30 น. 1) บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันต้องติดรูปชุดนักเรียนไม่สวมหมวก และแว่นตา 2) นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อกรรมการรับลงทะเบียน 3) โครงงานที่นำเสนอเสร็จแล้วให้เก็บได้ เวลา 12.00-13.00 น.และ 16.30-17.30 น.
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 7305,7306,7307 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 25

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 26 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.30 น. 1) บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันต้องติดรูปชุดนักเรียนไม่สวมหมวก และแว่นตา 2) นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อกรรมการรับลงทะเบียน 3) โครงงานที่นำเสนอเสร็จแล้วให้เก็บได้ เวลา 12.00-13.00 น.และ 16.30-17.30 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3401 - 3405 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.30 น. 1) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกรายการ ต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น 2) บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันต้องติดรูปชุดนักเรียนไม่สวมหมวก และแว่นตา 3) นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อกรรมการรับลงทะเบียน
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3401 - 3405 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 17.00 รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.30 น. 1) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกรายการ ต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น 2) บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันต้องติดรูปชุดนักเรียนไม่สวมหมวก และแว่นตา 3) นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อกรรมการรับลงทะเบียน
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 7405 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.30 น. 1) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกรายการ ต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น 2) ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 3) บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันต้องติดรูปชุดนักเรียนไม่สวมหมวก และแว่นตา 4) นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อกรรมการรับลงทะเบียน
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 7405 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.30 น. 1) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกรายการ ต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น 2) ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 3) บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันต้องติดรูปชุดนักเรียนไม่สวมหมวก และแว่นตา 4) นำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อกรรมการรับลงทะเบียน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]