หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร2 ชั้น 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2502,2504 แข่งทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 17 ธ.ค. 2557
18 ธ.ค. 2557
9.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-08.45 วันที่17ธ.ค57แข่งตอบปัญหา ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร2 วันที่18ธ.ค.57 แข่งขันทักษะกระบวนการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2502,2504
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รอบแรกห้องโสตทัศนศึกษา รอบสอง ห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 ห้อง 2202,2204 18 ธ.ค. 2557
19 ธ.ค. 2557
09.00-12.00 ลงทะเบียน08.00 -08.45 (ลงทะเบียนหน้าห้องตามวันที่แข่งขัน)วันที่ 18 ธ.ค 57 แข่งตอบปัญหาห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 19 ธ.ค 57 แข่งทักษะกระบวนการห้องปฏิบัติการเคมี2202,2204
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ห้องเรียนอาคาร1 ชั้น 2-3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 40

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 51
09.30ป็นต้นไป ทีมที่1-10 ทีมที่ 21-31 ทีมที่41-51ลงทะเบียน08.00-08.45 ทีมที่11-20 ทีมที่ 32-40 ลงทะเบียน 11.00-11.45 หน้าลานเอนกประสงค์
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ห้องเรียน อาคาร1 ชั้น 2-3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 40

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 51
09.30 เป็นต้นไป ทีมที่1-10 ทีมที่21-31 ทีมที่41-51 ลงทะเบียน08.00-08.45 ทีมที่11-20 ทีมที่32-40 ลงทะเบียน 11.00-11.45 หน้าลานเอนกประสงค์
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ลานเฉลิมพระเกียรติ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 40

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 51
09.30 เป็นต้นไป ทีมที่1-10 ทีมที่ 21-31 ทีมที่ 41-51ลงทะเบียน08.00-08.45 ทีมที่11-20 ทีมที่ 32-40 ลงทะเบียน 11.00-11.45
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ลานเฉลิมพระเกียรติ 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 40

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 51
09.30 เป็นต้นไป ทีมที่1-10 ทีมที่ 21-31 ทีมที่ 41-51ลงทะเบียน08.00-08.45 ทีมที่11-20 ทีมที่ 32-40 ลงทะเบียน 11.00-11.45
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โรงยิม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 40

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 51
09.30เป็นต้นไป ทีมที่1-10 ทีมที่ 21-31 ทีมที่ 41-51ลงทะเบียน08.00-08.45 ทีมที่11-20 ทีมที่ 32-40 ลงทะเบียน 11.00-11.45 ลงทะเบียนหน้าโรงยิม
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี หอประชุม ชั้น 3 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 40

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 51
09.30 เป็นต้นไป ทีมที่1-10 ทีมที่ 21-31 ทีมที่ 41-51ลงทะเบียน08.00-08.45 ทีมที่11-20 ทีมที่ 32-40 ลงทะเบียน 11.00-11.45 ลงทะเบียนทางขึ้นลิฟท์หน้าหอประชุม
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ลานใต้ถุนอาคาร4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 40

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 51
09.30เป็นต้นไป ทีมที่1-10 ทีมที่ 21-31 ทีมที่ 41-51ลงทะเบียน08.00-08.45 ทีมที่11-20 ทีมที่ 32-40 ลงทะเบียน 11.00-11.45 ลงทะเบียนใต้อาคาร4
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เต้นท์หน้าอาคาร4 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 21 - 40

19 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 51
09.30เป็นต้นไป ทีมที่1-10 ทีมที่ 21-31 ทีมที่ 41-51ลงทะเบียน08.00-08.45 ทีมที่11-20 ทีมที่ 32-40 ลงทะเบียน 11.00-11.45 ลงทะเบียนใต้ถุนอาคาร4
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประกอบที่โดม ห้อง โรงยิม 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
09.00เป็นต้นไป ลงทะเบียน08.00-08.45
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ใต้โดมเอนกประสงค์ 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน08.00-08.45


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]