หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 (แข่งขัน) , 432 (เตรียมตัว), 433 (เก็บตัว) 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
08.00-17.00 ช่วงเช้า 08.00-08.45 ลงทะเบียน (1-20), 9.00 – 12.00 ดำเนินการแข่งขัน ( 1-20 ) ช่วงบ่าย 12.00 –12.45 ลงทะเบียน (21-51), 13.00 - 16.00 ดำเนินการแข่งขัน ( 21-51 )
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 431 (แข่งขัน) , ห้อง 432 (เตรียมตัว), 433 (เก็บตัว) 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
08.00-17.00 ช่วงเช้า 08.00-08.45 ลงทะเบียน (1-20), 9.00 – 12.00 ดำเนินการแข่งขัน ( 1-20 ) ช่วงบ่าย 12.00 –12.45 ลงทะเบียน (21-51), 13.00 - 16.00 ดำเนินการแข่งขัน ( 21-51 )
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียนสตรีนนทบุรี 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
8.00–12.00 8.00–8.45 ลงทะเบียน 9.00-12.00 ดำเนินการแข่งขัน
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียนสตรีนนทบุรี 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
12.00–16.00 12.00 – 12.45 ลงทะเบียน 13.00 – 16.00 ดำเนินการแข่งขัน
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้อง 436 (แข่งขัน) , 435 (เก็บตัว) 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
08.00 -17.00 08.00 – 8.45 ลงทะเบียน (1-20 ), 09.00 – 12.00 ดำเนินการแข่งขัน(1-20 ), 12.00 –12.45 ลงทะเบียน (21-51), 13.00 - 17.00 ดำเนินการแข่งขัน(21-51)
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้อง 436 (แข่งขัน) , 435 (เก็บตัว) 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
08.00-17.00 08.00 – 8.45 ลงทะเบียน (1-20 ), 09.00 – 12.00 ดำเนินการแข่งขัน(1-20 ), 12.00 –12.45 ลงทะเบียน (21-51), 13.00 - 17.00 ดำเนินการแข่งขัน (21-51)
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ห้อง Multimedia (สอบข้อเขียน) ห้องศูนย์คณิตศาสตร์(สอบสัมภาษณ์) ห้องเรียนธรรมชาติ(รอสัมภาษณ์) โรงอาหารหลังเก่า (รอเข้าห้องสอบ) 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
8.00-18.00 08.00 – 8.30 ลงทะเบียน, 08.45 เรียกเข้าห้องสอบข้อเขียน, 09.00 – 11.00 ทำการสอบข้อเขียน, 11.00 เริ่มทำการสอบสัมภาษณ์
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ห้อง Multimedia (สอบข้อเขียน) ห้องศูนย์คณิตศาสตร์(สอบสัมภาษณ์) ห้องเรียนธรรมชาติ (รอสัมภาษณ์) โรงอาหารหลังเก่า(รอเข้าห้องสอบ) 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
8.00-18.00 08.00 – 8.30 ลงทะเบียน, 08.45 เรียกเข้าห้องสอบข้อเขียน, 09.00 – 11.00 ทำการสอบข้อเขียน, 11.00 เริ่มทำการสอบสัมภาษณ์
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา (แข่งขัน), ห้องศูนย์อาเซียน (แต่งตัว), ห้องศูนย์ภาษาไทย (แต่งตัว) 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 26

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 27 - 51
08.00-17.00 08.00 – 08.45 ลงทะเบียน (วันที่17 ลำดับที่ 1-12 วันที่ 18 ลำดับที่ 27-38), 9.00 – 12.00 ดำเนินการแข่งขัน, 12.00 –12.45 ลงทะเบียน (วันที่ 17 ลำดับที่ 13-26 วันที่ 18 ลำดับที่ 39-51), 13.00 - 17.00 ดำเนินการแข่งขัน
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง อาคาร 5 ชั้น 3 (แข่งขัน) อาคาร 5 ชั้น 1,4-5 (แต่งตัว) 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 26

18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 27 - 51
08.00-17.00 08.00 – 08.45 ลงทะเบียน (วันที่17 ลำดับที่ 1-12 วันที่ 18 ลำดับที่ 27-38), 9.00 – 12.00 ดำเนินการแข่งขัน, 12.00 –12.45 ลงทะเบียน (วันที่ 17 ลำดับที่ 13-26 วันที่ 18 ลำดับที่ 39-51), 13.00 - 17.00 ดำเนินการแข่งขัน
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 ธ.ค. 2557 เริ่มแข่งขัน 0ุ8.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนเริ่มการแข่งขัน 30 นาที
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อาคารราชาฉัตร (2) ชั้น 3 ห้อง 2304 17 ธ.ค. 2557 09.00-15.30 เริ่มลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30 น.
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อาคารราชาฉัตร (2) ชั้น 3 ห้อง 2305 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30-08.30 น.
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อาคารเบญจฉัตร (1) ชั้น 3 ห้อง 1306 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30-08.30 น.
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อาคารเบญจฉัตร (1) ชั้น 3 ห้อง 1307 17 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.30 เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.30 น.
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียนสตรีนนทบุรี 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
8.00-12.00 08.00–08.45 ลงทะเบียน, 09.00 - 12.00 ดำเนินการแข่งขัน
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียนสตรีนนทบุรี 18 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 51
12.00–16.00 12.00–12.45 ลงทะเบียน 13.00–16.00 ดำเนินการแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]