หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวสายทิพย์ วสุธรกุลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสวิน ยมหาโรงเรียนวัดท่าประดู่กรรมการ
4. นางกลิ่นอุบล วินิจผลโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
5. นางนฤมล ศักดิ์ศรีเกษมกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางคำนึง ผุดผ่องโรงเรียนพนัสพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนาที เดชะราชโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวธนัตติยา จาตุรนต์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุรางค์ ทองเพชรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ประทีปโชติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวลี สุมิพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ กลแกมโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวพิสมัย วงษ์ใหญ่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
4. นางภาวดี ผสมทรัพย์โรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
5. นางวัฒนา สันติเมธีโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา อ่อนนวมโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรพิณ สุขใจโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
4. นางวิไลรัตน์ ปัญญาสงค์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววรางคณา ชั่งโตโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอัคเรศ เชิงสะอาดโรงเรียนหอวังประธานกรรมการ
2. นายวรากร ใจดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวิชญ์ วิชญปัญญากุลโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. นางสุทิน รักการโรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา จวงจำเริญโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
6. นางกุลธิดา วงศรีลาโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวปวิศนา แซ่อั้งโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางศรีศุภร มุสิกะพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี ศรีแสนยงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
3. นางชูศรี กลิ่นอ่วมโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นางสาวปวริศา ปรางวิสุทธ์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
5. นางสาวทัศนันท์ ตรีนกโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลนัย ปิ่นทองน้อยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางวิลาวรรณ เพลาวรรณ์โรงเรียนหอวังกรรมการ
4. นางสาวชนัตตา ปุยงามโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา อุ่นสุดคลองโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
6. นางสาวพัชรา สุนทรนันทโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวบุญมี พิมพบุตรโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนันทา ทองทวีวัฒนะมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ อรุณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
4. นางสารภี สุตตะโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
5. นายวิชัย นาคสิงห์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายชมพร เพชรอนันต์กุลผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันสุนทรภู่ประธานกรรมการ
2. นางนิภา ทองถาวรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันสุนทรภู่กรรมการ
3. นางสาวมัณฑิกา วิชัยดิษฐโรงเรียนหอวังกรรมการ
4. นางระจิตร์ ชัยบุรินทร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัททิกานันท์ มนเทียรทองโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. พลตรีหญิงอุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยาผู้อำนวยการสถาบันสุนทรภู่ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ดำรงถิรคุณโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
3. นายโกวิทย์ บุญทวีโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
4. นายจักรินทร์ สร้อยสูงเนินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวสติธร เชื้อนุ่มโรงเรียนบางบัวทองกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดาริณี กาญจนเตมีย์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาธินี ศรีชาญชัยโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
3. นางนิธิมา เขมะบาลโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
4. นางพิมนิพา โลจายะโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
5. นายพรเทพ พรมตาโรงเรียนสนามชัยเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี นุตราวงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางเจนจิรา เบญจวชิรเชิดโรงเรียนแก่งกระจานวิทยากรรมการ
3. นางณัฏฐนันท์ ทรัพย์บำเรอโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
4. นายปวริศร์ โตน้ำโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายโกมล ไพศาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัดชา บุญหารโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
3. นางลัดดา เสือสืบพันธ์ุโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมกรรมการ
4. นางสาวสาวิณี มะโนรัตน์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" กรรมการ
5. นายเดช บุญประจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายสุรัชน์ อินทสังข์มหาวิทยาลัยรามคำแหงประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ กลั่นไพฑูรย์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
3. นายโสรัฐ ขันติกุลโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎ์บำรุงกรรมการ
4. นายคมสันติ์ ดางามโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร พรหมเพ็ญมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลวรรณ จันทะเวชโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นางโรจนา ศิริวรธรรมโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. นายปัญญา เอี่ยมผ่องโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
5. นายวีระ มหาวิจิตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงศ์ บุญผดุงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สกุลโพนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวนิรมล เหล่าสัมฤทธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นางสุภาพร นิธิโสภาโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. นายวินิจ เทือกทองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอุบล กลองกระโทกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ บุษบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการ
3. นางสุเนตรา โพธิ์น้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
4. นายพรภัทร สินดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
5. นางสาวประกิตศรี เผ่าเมืองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
6. นางสาวลัดดา ด่านวิริยะกุลโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำกรรมการ
7. นางสาวปิยรัตน์ ศรีวิริยานุภาพโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
8. นายสามารถ อรัญนารถโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
9. นายสมพล อันสมศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายอุบล กลองกระโทกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ บุษบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการ
3. นางสุเนตรา โพธิ์น้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
4. นายพรภัทร สินดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
5. นางสาวประกิตศรี เผ่าเมืองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
6. นางสาวลัดดา ด่านวิริยะกุลโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำกรรมการ
7. นางสาวปิยรัตน์ ศรีวิริยานุภาพโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
8. นายสามารถ อรัญนารถโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
9. นายสมพล อันสมศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิชา แสงดอกไม้โรงเรียนสตรีนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปรารถนา ศรัณย์ชลโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
3. นางสาวศรินรัก นิละปะกะโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นายอรุณ นามวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวปาวีณา ปล่องทองโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
6. นางสาวสิริพรรณ โสฬสโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
7. นายธวัชชัย แสร์ผักแว่นโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
8. นางสาวธนรัชฎ์ พุ่มไพจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
9. นางสาวจิรภัทร ดวงอุประโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุนรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิชา แสงดอกไม้โรงเรียนสตรีนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปรารถนา ศรัณย์ชลโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
3. นางสาวศรินรัก นิละปะกะโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นายอรุณ นามวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวปาวีณา ปล่องทองโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
6. นางสาวสิริพรรณ โสฬสโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
7. นายธวัชชัย แสร์ผักแว่นโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
8. นางสาวธนรัชฎ์ พุ่มไพจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
9. นางสาวจิรภัทร ดวงอุประโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุนรีกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเอกรัตน์ ทานาคคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภี สุคนธประพันธ์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม + กรรมการกรรมการ
3. นายอภิชาติ พยัคฆินมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
4. นางสาวดารินี พรหมโยธินสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ศรีสันเทียะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ บึงสว่างโรงเรียนราชวินิต บางแก้ว สมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ศิริจำปาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
3. นายสุธี ควนสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางจิระนิตย์ พวงดีโรงเรียนคณะราษฏร์บำรง ปทุมธานีกรรมการ
5. นายมนัส ถึงเสียบญวนโรงเรียนบางบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวจีระวรรณ เกษสิงห์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล เพ็ชรประเสริฐโรงเรียนทัพราชวิทยา กรรมการ
3. นางสาวอนันต์พร เทียมเมฆโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
4. นางวรวดี อินทร์กองโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
5. นางสาวอารีย์ เอี่ยมงามโรงเรียนบางบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางทิพย์อาภา ศรีวรางกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพประธานกรรมการ
2. นายณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกรรมการ
3. นายสุธี ผลดีโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
4. นางเพ็ชรรัตน์ ศรีวิลัยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรรมการ
5. นางวิมลา เทพกล่ำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวัลประภา นาคมินทร์ครูเชี่ยวชาญ(ข้าราชการบำนาญ)ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ กสิณธาราศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ(ข้าราชการบำนาญ)กรรมการ
3. นางชุมศรี เนียมประดิษฐ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ(ข้าราชการบำนาญ)กรรมการ
4. นายจำนงค์ มีอยู่เต็มครูชำนาญพิเศษ(ข้าราชการบำนาญ)กรรมการ
5. นางสาวประไพ สุขประเสริฐครูชำนาญพิเศษ(ข้าราชการบำนาญ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายทองดี แย้มสรวลโรงเรียนคณะราษฏร์บำรง ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิคุณ รัตนเพทายโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุขสันต์ บัวสายโรงเรียนคลองนำ้ใสวิทยาคารกรรมการ
4. นายเจนศึก โพธิศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ เขียนเอี่ยมโรงเรียนธัญบุรี ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ คอยคำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตประธานกรรมการ
2. นางศรีรัตนา ดิษฐใจเย็นโรงเรียนวัดเขมภิรตารามกรรมการ
3. นางสาริณี วังธนะรุ่งโรจน์โรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
4. นางณัฐญาณ์ จอกแก้วโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
5. นางชบาไพร สืบสำราญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสมอุรา ทองรุ่งโรจน์โรงเรียนปากเกร็ดประธานกรรมการ
2. นางธวัลรัตน์ เมฆเฉลิมโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
3. นายสมทรง ฟ้าใสใจสว่างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตกรรมการ
4. นางสาวอัญธิษฐา กาญจนไพโรจน์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวพิภาพร วงษ์ปัตตาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายคณิน นาคะไพบูลย์โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ เขียวน้อยโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
3. นายอดิศร มณีศิริโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ หารเอี่ยมโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
5. นายบุญพบ หว่างเค็งโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ศิริวิสูตรโรงเรียนศึกษานารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์นภัส อินทร์สกุลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการ
3. นางสาววาลิณี อำไพศรีโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
4. นายสายัณ พุทธลามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
5. นายเอกภูมิ จันทรขันตีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกประธานกรรมการ
2. นายสมพร อัฐมาลาโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยคมกรรมการ
4. นายเจษฎา ศรีนวลโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ก้อนขาวโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสินมหัต ฝ่ายลุยคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรมมศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตราประธานกรรมการ
2. นายเกษมสิน วรรณธนะโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการ
3. นายบัญชา ท่าทองโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
5. นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วมโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเกษม สุกาญจน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพัชรา อุเทนสุตข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสุกัญญา ภาศักดีโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายทะเล เจริญผลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ อินทรบำรุงข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ รักสุยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประพจน์ แย้มทิมผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญทิพย์ กองวารีโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"กรรมการ
3. นางแสงดาว ผมงามโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. พระมหาทวีศักดิ์ ปัญญาสาโรวัดศรีประวัติกรรมการ
5. นางกัญธศิณุวัน เกิดประวีพัสโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรีพร เอี้ยวถาวรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพรรณพร โพธิจันทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
3. นางชมแข พงษ์เจริญโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ พินนอกโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายศุภรัตน์ ตันติเวชวงศ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิรุฬห์ บุญรังศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิชชพล ฉิมพลีโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายธนากร ผิวนวลโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุเทพ อมาตยกุลบริษัท B.A.T.H Room Productionกรรมการ
3. นายธนบัตร กายเออร์บริษัท B.A.T.H Room Productionกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางอัมรา หันตราข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนิตยา มีนาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
3. นายสมนึก กำลังเดชโรงเรียนบางกะปิกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ สุริยะฉายโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางดวงใจ สุขอึ้งข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเมธี อนุมณทลโรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย ๒กรรมการ
3. นางสุปราณี หลักคำผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์กรรมการ
4. นางสาวพวงร้อย กล่อมเอี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางเสาวนิต เดชคงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ปริยัติฆรพันธ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางวันทนา อยู่ประเสริฐโรงเรียนบางบาลกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา อนันต์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายทศพล ดีกระจ่างโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเชาวลี สมบูรณ์ดำรงกุลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิชญา สุขเรือนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุริยา จันดาหงส์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิสา สระทองป้อมโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
5. นายสนิท สุขสมเชาว์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภดี ภู่เกษมวรางกูลกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาพร ศรีภิบาลกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวบัณณภัค บัลลังก์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายมณฑล ยิ่งยวดกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางมณฑิรา สวัสดิรักษากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวธศร ยิ้มสงวนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสุรพันธ์ ยิ้มกล่ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตราประธานกรรมการ
2. พระครูประทีป ธรรมพิมลวัดจันทารามกรรมการ
3. พระมหาสุชาติ ธมฺมพโลวัดประยุรวงศาวาสกรรมการ
4. พระใหม่ คมฺภีรเมธีวัดบางเลนเจริญกรรมการ
5. นางศศิธร ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุชาติ จตุเทนครูผู้ฝึกสอน สถาบัน Perfect Stromประธานกรรมการ
2. นายนนทกาญจน์ จันทร์เฮงครู โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี คชเพชรครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
4. นายณัฐพล อินทรพิมายครูผู้ฝึกสอน สถาบัน Perfect Stromกรรมการ
5. นายทิฐิ สุจิมหันต์ครูผู้ฝึกสอน สถาบัน Perfect Stromกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.สมบัติ อ่อนศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล มาเจริญรุ่งเรืองแพทย์หัวหน้าคลีนิคมิตรไมตรีเวชกรรมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา อุทามนตรีโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
4. นางพยุงพร พลายใยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
5. ผศ.ชาติชาย อมิตรพ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.สมบัติ อ่อนศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล มาเจริญรุ่งเรืองแพทย์หัวหน้าคลีนิคมิตรไมตรีเวชกรรมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา อุทามนตรีโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
4. นางพยุงพร พลายใยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีกรรมการ
5. ผศ.ชาติชาย อมิตรพ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ เสนานุชที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นางนงชนก ตุ้มฉายที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายอนุกูล ใบไกลนักวิชาการวัฒนธรรม หออัครศิลปินกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการ
4. นางทัศณีย์ แก้วดีกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายมงคล พรหมเพ็ชรที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวีรยุทธ เพชรประไพกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายกฤษณทรรศน์ บุญมีกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางสาวกุลนิดา เหลือบจำเริญกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายสุดใจ ขวัญดำกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางชมมงคล จวงจ่ายครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย จินวรรณครูโรงเรียนปากเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางลักขณา สายสนิทกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายศิริยศ วงษ์แพทย์กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นางทัศณีย์ จิรอังกูรสกุลครูโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรรมการ
5. นายสุกรี ประเสริฐดำกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ทรงเสรีย์เลขาธิการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายอังสุวัส ดิษยมาลย์กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายสาโรจน์ อนันตอวยพรอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ วงศ์มโนธรรมครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1กรรมการ
5. นายวันชัย ก่อนกำเนิดศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางรัตนา ธเนศตระกูลศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายภาณุภณ กล้าผจญนายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี กัลยาที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายเทพไพฑูรย์ธีร ชินศรีครูชำนาญการพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ / กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายภาณุวัฒน์ สายสนิทศิลปินอิสระ ด้านทัศนศิลป์ /กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธานกรรมการ
2. นายภาณุภณ กล้าผจญนายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางรชยา พนมสุวรรณกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายเบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ บ้านศิลปะเบญจรงค์กรรมการ
5. นางสาวพัญญ์นี กรานแก้วครูชำนาญการ ด้านทัศนศิลป์ / กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายนภดล เนตรดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นายถาวร สุขสมัยครูชำนาญการพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ / กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายสิโรจน์ พวงบุบผาอาจารย์ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
4. นายสุกรี ประเสริฐดำกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายสุริชัย ศิริบูรณ์ครูเชี่ยวชาญ ด้านทัศนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุริชัย ศิริบูรณ์ครูเชี่ยวชาญ ด้านทัศนศิลป์ / กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติมา เก่งเขตรกิจอาจารย์สาขาศิลป์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศกรรมการ
3. นายจำรัส พลเตชาครูชำนาญการ ด้านทัศนศิลป์ / กรรมการสมาคมฯกรรมการ
4. นางชมมงคล จวงจ่ายครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
5. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์ครูชำนาญการพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ / กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทรงเสรีย์เลขาธิการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายจำรัส คงเขียวครูชำนาญการ ด้านทัศนศิลป์ / กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศกรรมการ
3. นายกฤษณ์ จันทร์ทับ ครูชำนาญการ ด้านทัศนศิลป์กรรมการ
4. นายนพดล เนตรดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์กรรมการ
5. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนครูชำนาญการพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ / กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายโชดก เก่งเขตรกิจที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา เก่งเขตรกิจอาจารย์สาขาศิลป์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศกรรมการ
4. นางกมลลักษณ์ สุวรรณวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษ ด้านทัศนศิลป์/โรงเรียน หอวังกรรมการ
5. นายสุวิทย์ เสนานุชครูชำนาญการ ด้านทัศนศิลป์ ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายโชดก เก่งเขตรกิจที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นางสุมนี ทวีกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พูนภักดีที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดศิลปินอิสระ ด้านทัศนศิลป์ กรรมการ
5. นายสถิต วิเศษสัตย์ครูชำนาญการพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ / กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายศิริยศ วงษ์แพทย์กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายจำรัส คงเขียวครูชำนาญการ ด้านทัศนศิลป์ / กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายจำรัส พลเตชาครูชำนาญการ ด้านทัศนศิลป์ / /กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นางสุมนี ทวีกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายมณเฑียร เรียบเรียงครูชำนาญการ ด้านทัศนศิลป์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ ศรีสังข์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นายถาวร สดแสงจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายชำนาญ แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นายมานพ ศรีสังข์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นายถาวร สดแสงจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กองโชควิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ พานิชเจริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ กองโชควิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ พานิชเจริญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สวยค้าข้าววิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นายธวัช ศรีทองวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายชำนาญ สวยค้าข้าววิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นายธวัช ศรีทองวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวชำเรือง เกตุฉวีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา จุ้ยวงษ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นายพนม บุญเหลือวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสาวชำเรือง เกตุฉวีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา จุ้ยวงษ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นายพนม บุญเหลือวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายมลตรี เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวปภาอร แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นางสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายมลตรี เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวปภาอร แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นางสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ กำเลิศทองวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นางสาวปานหทัย สุคนธรสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ กำเลิศทองวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นางสาวปานหทัย สุคนธรสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสำนักงานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสายันณ์ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นายธีระ แถบสิงห์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสายันณ์ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นายพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยางวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นายธีระ แถบสิงห์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสงวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สุนทรสุขวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสงวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สุนทรสุขวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่งวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นางชโลมใจ กลั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นางมุกดา โตพูลวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
4. นางปัณฑารีย์ แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสาโรช สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โตพูลวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นายกฤษณุ ชูดีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
4. นายอธิพัชร์ สุวรรณวัฒนะวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
5. นายปกครอง ทองสมบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพินิตร์ กลับทวีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นายชมาพล ชุ่มชูศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ สุนิมิตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นายบุญเชิด จิรสันติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
5. นางสมาพร กุญแจทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายลิขิต สุนทรสุขวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นายไตรรงค์ ตรีรณานนท์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
3. นายประสงค์ จันทพันธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ
4. นางอุมาภรณ์ กล้าหาญมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ
5. นางสาวมนัสนัน จุนนเกษมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพีรพงษ์ ตั้งจิตโชคชัยครูโรงเรียนราชวินิตนนทบุรี สพม.3กรรมการ
2. นายกฤษนันต์ อุนนะนันทน์ครูโรงเรียนดนตรี KPNกรรมการ
3. นางสาวไปรยาวีย์ กสิกรรมศิลปินค่าย Music M2Kกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายมหิธร ธิติปวัฒน์ครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
2. นายวิทวัส อ่องนกครูโรงเรียนบลูโน๊ต ปิ่นเกล้ากรรมการ
3. นายวสุ ริยะสุศิลปินค่าย MONO Musicกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายธานี ลาวัณย์ศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ
2. นางวิชชุลดา ตันประเสริฐอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยารองประธานกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ภูมิวัฒนะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย แก้วเจริญครูโรงเรียนวัดลำตะเคียนกรรมการ
5. นายชูชาติ มงคลเมฆครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายคมชวัชร์ พสูริจันทร์แดงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร เพ็ชรเรืองอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยารองประธานกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ รัตนประภาเมธีรัฐอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
4. นายพนัส ต้องการพานิชอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกวีชาติ จันทร์แพงประธานกรรมการ
2. นายเรืองรอง ไพลินกรรมการ
3. นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกวีชาติ จันทร์แพงประธานกรรมการ
2. นายเรืองรอง ไพลินกรรมการ
3. นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกวีชาติ จันทร์แพงประธานกรรมการ
2. นายเรืองรอง ไพลินกรรมการ
3. นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ชัยประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ พลัดโชติวงศ์กรรมการ
3. นายสัญชัย วงศ์สุริยะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.รณชัย รัตนเศรษฐประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา มีบ่อทรัพย์กรรมการ
3. นายวิโณทัย พรหมนิมิตรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีรยุทธ ทับพรประธานกรรมการ
2. นายลักษณะเกียรติ ภมะราภากรรมการ
3. นางสาวโสรยา สมจูกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมภพ พิกุลประยงค์ประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ กลิ่นหอมกรรมการ
3. นายธีรยุทธ ทับพรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.รณชัย รัตนเศรษฐประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา มีบ่อทรัพย์กรรมการ
3. นายวิโณทัย พรหมนิมิตรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวันวิสาข์ ยิฏฐะสิริประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ ทับพรกรรมการ
3. นายลักษณะเกียรติ ภมะราภากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมภพ พิกุลประยงค์ประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ กลิ่นหอมกรรมการ
3. นางวันวิสาข์ ยิฏฐะสิริกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีกิตติรัช แสนภูวาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ เจตนากรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวันวิสาข์ ยิฏฐะสิริประธานกรรมการ
2. นางสาวโสรยา สมจูกรรมการ
3. นายลักษณะเกียรติ ภมะราภากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ชัยประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ พลัดโชติวงศ์กรรมการ
3. นายสัญชัย วงศ์สุริยะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีกิตติรัช แสนภูวาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ เจตนากรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ชัยประสิทธิ์กรรมการ
2. นายนพรัตน์ พลัดโชติวงศ์กรรมการ
3. นายสัญชัย วงศ์สุริยะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.รณชัย รัตนเศรษฐประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา มีบ่อทรัพย์กรรมการ
3. นายวิโณทัย พรหมนิมิตรกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวโสรยา สมจูประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ เจตนากรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีกิตติรัช แสนภูวาประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ กลิ่นหอมกรรมการ
3. นายสมภพ พิกุลประยงค์กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางแพรวดาว พรหมรักษานาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางชไมพร เอมาวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสารวิทยากรรมการ
3. นางครึ้มพงษ์ สายทองคำนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางแพรวดาว พรหมรักษานาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางครึ้มพงษ์ สายทองคำนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นางชไมพร เอมาวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสีนาฏศิลปินอาวุโส ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร ประธานกรรมการ
2. นางศรีจันทรา ทิพโกมุทข้าราชการบำนาญ ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
3. นางศรีเวียง จิ๋วพัฒนกุลข้าราชการบำนาญ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวตวงฤดี ถาพรพาสีนาฏศิลปินอาวุโส ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร ประธานกรรมการ
2. นางศรีจันทรา ทิพโกมุทข้าราชการบำนาญ ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
3. นางศรีเวียง จิ๋วพัฒนกุลข้าราชการบำนาญ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี เกษมศิลป์นาฏศิลปินอาวุโส ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร ประธานกรรมการ
2. นางกัญจนภัสร สุทธิประภารองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
3. ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุรองคณะบดี คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอรุณศรี เกษมศิลป์นาฏศิลปินอาวุโส ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร ประธานกรรมการ
2. นางกัญจนภัสร สุทธิประภารองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษวิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
3. ผศ.วรินทร์พร ทับเกตุรองคณะบดี คณะศิลปศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศุลีพร ปิ่นนัยครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นางสรวงสุดา สิทธิจำรูญครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางศุลีพร ปิ่นนัยครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางช่อแก้ว ลัดดาอ่อนนาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นางสรวงสุดา สิทธิจำรูญครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายปรีดา แก้วกนกนักแสดงตลก “ทองเปีย ซุปเปอร์โจ๊ก”ประธานกรรมการ
2. นายธนัช ศรีบรรจงนักแสดงตลก “โอ๋ เบบี้โจ๊ก”กรรมการ
3. นายพรเทพ คล้ายพ่อค้านักแสดงตลก “มะยม ดอกกะโดน”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายแมน รัตนพิทักษ์นักมายากล “ดร.แมน”ประธานกรรมการ
2. นายทศรส พ่วงรอดนักมายากล “แบทแมน”กรรมการ
3. นายศิรการ ศรีอาจนักมายากล “ไดมอนด์”กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวอังสนา นาคสวัสดิ์อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Gary Flynnโรงเรียนสตรีนนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางวัฒนา กิจไพบูลย์พันธ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการ
4. นางขนิษฐา ธำรงรัตนศิลป์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
5. นายสุรเดช ปนาทกุลอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวอังสนา นาคสวัสดิ์อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Gary Flynnโรงเรียนสตรีนนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางวัฒนา กิจไพบูลย์พันธ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีกรรมการ
4. นางขนิษฐา ธำรงรัตนศิลป์โรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
5. นายสุรเดช ปนาทกุลอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางนงนุช จงถาวรสถิตย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ฤทธิศาสตร์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางนฤมล เกตุอยู่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยกรรมการ
4. นางอรปรียา ชัยสมตระกูลโรงเรียนโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
5. นางสาวปานจิต ผิวผ่องโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางนงนุช จงถาวรสถิตย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์รองประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ฤทธิศาสตร์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางนฤมล เกตุอยู่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยกรรมการ
4. นางอรปรียา ชัยสมตระกูลโรงเรียนไทรน้อยกรรมการ
5. นางสาวปานจิต ผิวผ่องโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ปณต โชติทุมอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกประธานกรรมการ
2. Mr.Quinn Levertonโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. Mr.Dimitrios S. Schismenosโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นางประเทือง รุ่งโรจน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
5. นางอรพิน จันทร์ประเสริฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
6. นายธันยพงศ์ ปานอำไพอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายพงศ์ปณต โชติทุมอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกประธานกรรมการ
2. Mr.Quinn Levertonโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. Mr.Dimitrios S. Schismenos โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นางประเทือง รุ่งโรจน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
5. นางอรพิน จันทร์ประเสริฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
6. นายธันยพงศ์ ปานอำไพอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ภูติรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวสุดา ศรีพยัคฆ์ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ฯกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ อุปนันชัยโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
5. นางสาวแก้วดี ศรีอารยชาติโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นางชวนชม ไชยวิทย์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีกรรมการ
7. นางสาวชไมพร เลิศคณาวนิชกุลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
8. Ms.Bethany Brownวิทยากรภาษาอังกฤษโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษา AYC Thailandกรรมการ
9. Mr.Scott Littonวิทยากรภาษาอังกฤษโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษา AYC Thailandกรรมการ
10. Mr.Adrian McLarenอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
11. Mr.Jesus Jr. Alcantaraโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
12. นางนิติวัลย์ ฟักสังข์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
13. นางยุพา บรรณาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
14. นายธัญญวัฒน์ ตรีเนตรอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายอภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ภูติรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวสุดา ศรีพยัคฆ์ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ฯกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ อุปนันชัยโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
5. นางสาวแก้วดี ศรีอารยชาติโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
6. นางชวนชม ไชยวิทย์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรีกรรมการ
7. นางสาวชไมพร เลิศคณาวนิชกุลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
8. Ms.Bethany Brownวิทยากรภาษาอังกฤษโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษา AYC Thailandกรรมการ
9. Mr.Scott Litton วิทยากรภาษาอังกฤษโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษา AYC Thailandกรรมการ
10. Mr.Adrian McLarenอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
11. Mr.Jesus Jr. Alcantaraโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
12. นางนิติวัลย์ ฟักสังข์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
13. นางยุพา บรรณาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
14. นายธัญญวัฒน์ ตรีเนตรอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบลวรรณ มูลกัณฑาอาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ ทาทองโรงเรียนสายปัญญา รังสิตกรรมการ
3. นางสุจิตรา โตตาบผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีกรรมการ
4. Mr.Joseph Doyleครูต่างชาติบริษัทจัดหาครูต่างชาติ High Valueกรรมการ
5. นางวารุณี บรรจง โรงเรียนราษฎร์นิยมกรรมการ
6. นางสาวผ่องอำไพ คงเจริญอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทนุช อุดมละมุลอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ ธีระวิทย์อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. นางอนงค์ โตตาบโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีกรรมการ
4. Mr.Charles Mc Fauldsโรงเรียนนวมินราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีกรรมการ
5. นายอัคคภาคย์ พลมาตย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
6. นายบัณฑิษฐ์ พันศิริอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางยุพา บรรณาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ วิมลกาญจนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. Mr.Jeremy ANGLIOโรงเรียนกรรมการ
4. นางสุชาดา โชติสุกานต์โรงเรียนกรรมการ
5. นายมนัส หรั่งเทศโรงเรียนกรรมการ
6. นางสุปาณี พัฒราชโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
7. นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
8. นายหาญพล ปานสูงเนินโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายชวลิต จูเจี่ยสถาบันขงจื๊อประธานกรรมการ
2. MissZhang Peidiมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นางสาวสิวลี บุญวัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ-รัชดากรรมการ
4. นางสาวสุภิสรา กุลวิภากรโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
5. Mr.Liu Xiuyuanมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. รศ.เวิน เซี่ยงยวี่สถาบันขงจื๊อ ฝ่ายจีนประธานกรรมการ
2. รศ.หวัง เหว่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นางสาวดาลัด หริรักษ์ไพบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวดวงกมล วิริยกิจโกศลโรงเรียนหอวังกรรมการ
5. นายเอกสัณห์ ชิณอัครพงศ์มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางพัชนี ปิ่นท้วมโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissMiya Komaiโรงเรียนกรรมการ
3. MissMichiko Kusuoผุ้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี อัคนิจโรงเรียนสระบุรีวิทยากรรมการ
5. MissSatomi kitanoโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางยุพกา ฟูกุชิม่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา โหตรภวานนท์มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวนฤมล จันทรวิโรจน์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี (สพม.4)กรรมการ
4. นางสาวอิศราพร เพ็ชร์พะเนาว์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
5. Mr.Maruyama Hideoสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิติยา นาแพงรัตน์สมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. Mr.Elder Larsen ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกรรมการ
3. นางนราภรณ์ ยอดคีรีโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
4. Mr.Elder Butlerผู้สอนศาสนาศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกรรมการ
5. นางสาวนิตยา กฤษณะประกรกิจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวกิติยา นาแพงรัตน์สมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทยกรรมการ
2. Mr.Elder Larsen ผู้สอนศาสนาศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกรรมการ
3. นางนราภรณ์ ยอดคีรีโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
4. Mr.Elder Butlerผู้สอนศาสนาศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกรรมการ
5. นางสาวนิตยา กฤษณะประกรกิจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสรโรงเรียนบางบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สุขเกษมข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพล เอี่ยมสกุลโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๙กรรมการ
4. นายปัญญธัญ เอกธีรธรรมโรงเรียนโชติศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๙กรรมการ
5. นางสาวณภัทร กุลจิตติธร โรงเรียนทวีธาภิเศก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
6. นายลิขิต ปั้นแววงามโรงเรียนทวีธาภิเศก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
7. นายสมโภชน์ เจริญขำโรงเรียนป่ายุบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขต๑กรรมการ
8. นายกฤษทอง ทองศรีสะอาดโรงเรียนบางปะหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓ กรรมการ
9. นายองอาจ สุวรรณอาชาโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
10. นายปกิจ ภู่เกิดสิน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
11. นายสายันต์ ขันธนิยมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
12. นายสุเทพ คล้ายทิมโรงเรียนบางบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
13. นายสุรัช จิตสุรผล โรงเรียนนครหลวงอุดมรัชต์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
14. นายพรพจน์ ดีวงษาโรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
15. นายทองสุก ทรัพย์ทิพย์โรงเรียนท่าเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
16. นายฉัฐ รุจิเทศ โรงเรียนภาชี”สุนทรวิทยานุกูล” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
17. นายพรโรจน์ ประสกชาติโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
18. นางพิกุล สุขเกษมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓ กรรมการและเลขานุการ
19. นายศุภโชค แก้วสง่าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. ดร.จาตุรงค์ อินทรรุ่ง โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๙ประธานกรรมการ
2. นายทำนอง ดวงแก้ว โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๙รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย สุขเกษมข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
4. นายสมชาย ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓ กรรมการ
5. นางสาวณภัทร กุลจิตติธร โรงเรียนทวีธาภิเศก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
6. นายลิขิต ปั้นแววงามโรงเรียนทวีธาภิเศก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
7. นายพรโรจน์ ประสกชาติโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
8. นายสายันต์ ขันธนิยมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
9. นายปกิจ ภู่เกิดสินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
10. นายองอาจ สุวรรณอาชาโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
11. นายสุชาติ ม่วงคำโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
12. นายสุรัช จิตสุรผล โรงเรียนนครหลวงอุดมรัชต์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
13. นายพรพจน์ ดีวงษาโรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
14. นายทองสุก ทรัพย์ทิพย์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
15. นายฉัฐ รุจิเทศ โรงเรียนภาชี”สุนทรวิทยานุกูล” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
16. นายสุเทพ คล้ายทิมโรงเรียนบางบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการ
17. นายกฤษทอง ทองศรีสอาดโรงเรียนบางปะหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต3กรรมการ
18. นายพิกุล สุขเกษมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการและเลขานุการ
19. นายศุภโชค แก้วสง่าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวันผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ศรีวัฒนารองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาบางขุนเทียน สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
3. นายกฤตภพ ทับทิมพัชรากรครูโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2รองประธานกรรมการ
4. จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง สำนักเขตพื้นที่การศึกษามััธยมศึกษา เขต 6กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ จันทรการครูโรงเรียนประชาอุทิศ สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานครกรรมการ
6. นายชุมพร แก้วชาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กรรมการ
7. นายมานพ สรงประภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายอัคคภาคย์ พลมาตย์ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
9. นายสุรสีห์ จันทร์สังสาครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6กรรมการและเลขานุการ
10. นางพรนิภา สมาเอ็มครูโรงเรียนบางชันปลื้มวิทยานุสรณ์ สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวันผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ศรีวัฒนารองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาบางขุนเทียน สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
3. นายกฤตภพ ทับทิมพัชรากรครูโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2รองประธานกรรมการ
4. จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรง สำนักเขตพื้นที่การศึกษามััธยมศึกษา เขต 6กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ จันทรการครูโรงเรียนประชาอุทิศ สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานครกรรมการ
6. นายชุมพร แก้วชาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กรรมการ
7. นายมานพ สรงประภาข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายอัคคภาคย์ พลมาตย์ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
9. นายสุรสีห์ จันทร์สังสาครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6กรรมการและเลขานุการ
10. นางพรนิภา สมาเอ็มครูโรงเรียนบางชันปลื้มวิทยานุสรณ์ สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. ดร.อสมา มาตยาบุญมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประนอม ศรีโกศักดิ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์รองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กรรมการ
4. นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กรรมการ
5. นายโมไณย อภิศักดิ์มนตรีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.ชนม์นิภา วรกวินมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางธัญสมร คเชนทรเดชาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กรรมการ
4. นางสาวสายสุนีย์ ศรีสุวรรณโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางรสนา ศิริสวัสดิ์โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ บุญครองโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ปฐมนุพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายขรรค์ไชย ไชยฤทธิ์ตรีคูณข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุรินทร์ แก้วพิจิตรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพกรรมการ
5. นางสาวสุปรียา มหาสมบัติกุลมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ บุญครองโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ปฐมนุพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายขรรค์ไชย ไชยฤทธิ์ตรีคูณข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายบุรินทร์ แก้วพิจิตรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพกรรมการ
5. นางสาวสุปรียา มหาสมบัติกุลมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางยุพวรรณ รังสิโยภาสข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมานพ ปานพลับข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา พรหมเดชโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
4. นางสาวจินดารัตน์ ณรงค์อินทร์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจกรรมการ
5. นางอภิญญา สังขรักษ์โรงเรียนสตรี นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ สอนมากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวผานิต สุประเสริฐโรงเรียนศรีบุณยานนท์กรรมการ
4. นางประทีป รัตนตินโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรีกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี รักษากุลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอิทธิวัตร รัตตกูลสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิตประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ จินตวัฒน์สกุลสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
3. นายสุพจน์ นันตะผู้เชียวชาญด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอิสระกรรมการ
4. นายศุภชัย ม่วงเขาแดงผู้เชียวชาญด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอิสระกรรมการ
5. นางสาวจันทรัตน์ สนพลอยโรงเรียนโคกตูมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5กรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1กรรมการ
7. นางดวงพร ไชยรุตม์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
8. นายจุติ แสงดาวโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
9. นางสาวณัฐิดา ภัทรบูชาโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์กรรมการ
10. นางสาวเปรมินทร์ หงษ์โตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
11. นายยศธร เวียงพระปรกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
12. นางสาวปาริชาต เกษเจริญคุณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมีนน์ ฤดีสุนันท์ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนนิเมชันประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ม่วงเขาแดงผู้เชียวชาญด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอิสระกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ เป็นมงคลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณษา ครุฑเงินโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติโรงเรียนพิชญศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
6. นางสาวจันทร์ฉาย โภคมูลผลโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ แว่นแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
8. นายพร้อมพล คำยิ่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
9. นางสาวชลัดดา บุญมากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดีโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติรัตน์ ทองผายนักวิเคราะห์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Sofware Park)ประธานกรรมการ
2. ดร.วนายุทธ์ แสนเงินหัวหน้าหลักสุตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
3. นายเสมา พัฒนฉิมสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
4. นายเสกสรรค์ เสาวคนธ์ผู้เชียวชาญด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอิสระกรรมการ
5. นางอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5กรรมการ
6. นางสาวกัญญภัทร นาคคำโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4กรรมการ
7. นางสาวบุญณิตา จิตรเชาว์โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
8. นายสุรินทร์ รัตนจีนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
9. นายยศธร เวียงพระปรกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวเปรมินทร์ หงษ์โตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
11. นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดีโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ดร.ณัชพล กาฬภักดีโรงเรียนบ่อกรุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9ประธานกรรมการ
2. นายมีนน์ ฤดีสุนันท์ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนนิเมชันกรรมการ
3. นางอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้โรงเรียนโคกตูมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5กรรมการ
4. นายโสภณ ขันธโสภาโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1กรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ เสือเฒ่าโรงเรียนบ้านไชยราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
6. นายณัฏฐพล เชื้อชาติโรงเรียนนายายอามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17กรรมการ
7. นายศราวุธ ฤทธิ์จอหอโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4กรรมการ
8. นางสาวบุษยมาศ บุญเจริญโรงเรียนบ้านไชยราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีพจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติโรงเรียนพิชญศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
10. นางสาวอมรรัตน์ แว่นแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
11. นายสุรินทร์ รัตนจีนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
12. นางสาวชลัดดา บุญมากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
13. นายสราวุธ สงค์จันทร์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายภณสุทธิ์ สุทธิประการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิตประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ผ่องพรรณแขสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
3. นายภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายศิวกร สิริวัฒนานนท์วิศวกรงานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park)กรรมการ
5. นายมนตรี อินทโชติสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
6. นางสาววารุณี บุญคุ้มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
7. นายตะวัน ขุนอาสาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
8. นายอภิชาติ โชคเหรีญสุขชัยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกรรมการ
9. นางสาวเปรมินทร์ หงษ์โตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
10. นายยศธร เวียงพระปรกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
11. นายธนัช ชัยโชณิชย์Creative Director บริษัท Play Trigger อาจารย์พิเศษ วิชา Digital painting มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ซาเฮาะสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุลสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
3. นางสาวอัจจิมา มณฑาพันธุ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
4. นายประเสริฐ แซ่เอี๊ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
5. นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่งโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5กรรมการ
6. นางสาวมนัสชนก บินสไรโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
7. นางสาวพรรณภา เหล่าหงษาโรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2กรรมการ
8. นายฉลอง คุณประทุมโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
9. นางสุพรรณิการ์ พงศ์ผาสุกโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
10. นางดวงพร ไชยยุตม์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
11. นางสาวมัลลิกา หนูอ่อนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
12. นางสาวกาณช์ฐิยากร น้อยจันทร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
13. นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์สุขโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทวัน นาคอร่ามมหาวิทยาลัยธนบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ ทองสุขมหาวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
3. นางสาวสินีภคนัญ จรูญศารทูลมหาวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
4. นายศุภลักษณ์ บาตโพธิ์มหาวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
5. นางสาวศิริประกาย พงษ์สุวรรณมหาวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
6. นางพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์โรงเรียนสงวนหญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
7. นายกฤตธน สุขวารีโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
8. นายชินรัตน์ ศิริไพบูลย์โรงเรียนสตรีนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
9. นางสายพิน งามสง่าโรงเรียนปากเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
10. นางสุธิดา อุไรวงศ์โรงเรียนปากเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
11. นางเนตรนภา บุญศิริโรงเรียนปากเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
12. นางสาวลลิตา นนทวิศรุตโรงเรียนปากเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
13. นางศิริพร นวลยงโรงเรียนปากเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
14. นายสิรภพ สมอุดรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
15. นางสาวปริณดา ปลื้มจิตติกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
16. นายณัฐพล ฮวดสุนทรโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอเนก นามขันธ์มหาวิทยาลัยธนบุรีประธานกรรมการ
2. นายนภดล สิทธิเลิศมหาวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
3. นางสาวอัรฮาวี เจ๊ะสะแมมหาวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา พัตตาสิงห์มหาวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
5. นายประสงค์ อุทัยมหาวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
6. นายพิชาธรณ์ บำรุงศรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการ
7. นางสาวนันทวัน สร้อยปทุมโรงเรียนบ้านแม่คะเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2กรรมการ
8. นางสาวศิริรัตน์ ธีระประวัติโรงเรียนวัดลาดบัวขาว สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกรรมการ
9. นางวราภรณ์ วิมลกาญจนาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
10. นายชินรัตน์ ศิริไพบูลย์โรงเรียนสตรีนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
11. นางสำเริง หล่อประเสริฐโรงเรียนปากเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
12. นายสิริฤกษ์ อิ่นแก้วโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
13. นางสาวนวลพรรณ มีชีพสมโรงเรียนปากเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
14. นางสาวมัลลิกา หนูอ่อนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
15. นายพร้อมพล คำยิ่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
16. นางสาวกาณช์ฐิยากร น้อยจันทร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
17. นางเพชรรัตน์ เวสน์ไพบูลย์โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1กรรมการ
18. นางสาวพิมพ์สุภัค จิราพงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสิทธิศักดิ์ ทองสุขมหาวิทยาลัยธนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสินีภคนัญ จรูญศารทูลมหาวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ บาตโพธิ์มหาวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
4. นางสาวดวงรักษ์ เสนะวัตมหาวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
5. นายชินรัตน์ ศิริไพบูลย์โรงเรียนสตรีนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
6. นายชัยยันต์ สุกิตติวราพันธุ์โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
7. นางสาวลลิตา นนทวิศรุตโรงเรียนปากเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
8. นางเนตรนภา บุญศิริโรงเรียนปากเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
9. นางศิริพร นวลยงโรงเรียนปากเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
10. นางสุธิดา อุไรวงศ์โรงเรียนปากเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
11. นายสิรภพ สมอุดรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
12. นางสาวปริณดา ปลื้มจิตติกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
13. นางสายพิน งามสง่าโรงเรียนปากเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา เอกปมิตศิลป์มหาวิทยาลัยธนบุรีประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ จันทร์ตูมมหาวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
3. นางสาวอารุณี ตรูผาภูมิมหาวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
4. นางสาวบุญจิรา เจรจาปรีดีมหาวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
5. นายพิชาธรณ์ บำรุงศรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวชลธารา ทรัพย์สินพันธ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6กรรมการ
7. นายซุปเปอร์ สุกันทาโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1กรรมการ
8. นางสาวศิริรัตน์ ธีระประวัติโรงเรียนวัดลาดบัวขาว สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกรรมการ
9. นางสาวบุญณิตา จิตรเชาว์โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
10. นางสาวอัศวนันท์ จุติมหาธนานนท์โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
11. นางสาวจันทร์ฉาย โภคมูลพลโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
12. นางสำเริง หล่อประเสริฐโรงเรียนปากเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
13. นายชินรัตน์ ศิริไพบูลย์โรงเรียนสตรีนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
14. นางสาวนวลพรรณ มีชีพสมโรงเรียนปากเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
15. นางสาวอมรรัตน์ แว่นแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
16. นายพร้อมพล คำยิ่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
17. นางสาวชลัดดา บุญมากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
18. นางสาวนันทวัน สร้อยปทุมโรงเรียนบ้านแม่คะเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนิรมิษ เพียรประเสริฐผู้เชี่ยวชาญจาก สสวท.ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ กรองทองผู้เชี่ยวชาญจาก สสวท.กรรมการ
3. นายศิวกร สิริวัฒนานนท์วิศวกรงานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park)กรรมการ
4. นายเสกสันต์ แสงสวัสดิ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
5. นายศุภณัฐ ค้าทองสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
6. นายจักรกริช อยู่เย็นสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
7. นายภูริลาภ จุฑาวัชระพลสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
8. นายศุภเสฏฐ์ ชูชัยศรีวิศวกรคอมพิวเตอร์ผู้จัดการบริษัท ลานเกียร์กรรมการ
9. นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณโรงเรียนสงวนหญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
10. นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์โรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4กรรมการ
11. นายสิรภพ สมอุดรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
12. นางสาวปริณดา ปลื้มจิตติกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
13. นายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์โรงเรียนสงวนหญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณวิภา วงศ์วิไลสกุลสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา อุตมะมุณีย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
3. นายศรายุทธ ปลัดกองสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ปรีเลขาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ พลพันธ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
6. นายอดิศร แขกซองสาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโลโลยีกรรมการ
7. นายไพโรจน์ ภู่ทองสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
8. นายณรงค์ศักดิ์ พงศธรวิวัฒน์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
9. นายณัฐพล ฮวดสุนทรโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
10. นายจิรัฐ แจ่มสว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ ปานทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
12. นางวราภรณ์ กลิ่นบุญสาขาวิชาวิศกรรมการผลิตยานยนต์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
13. นายพรรณเชษฐ ณ ลำพูนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสิริ ชาติปรีชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
3. ดร.วสุธาน ตันบุญเฮงสาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโลโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
4. ดร.วีรวุฒิ ทัฬหิกรรมสาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโลโลยีกรรมการ
5. ผศ.ดร.ปริญญา สงวนสัตย์หัวหน้าสาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
6. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพรสาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโลโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
7. ดร.สุพัตรา อารีกิจมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
8. ดร.เพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒน์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
9. นายณรงค์ศักดิ์ พงศธรวิวัฒน์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
10. นายณัฐพล ฮวดสุนทรโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
11. นายจิรัฐ แจ่มสว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
12. นางสาวสุดารัตน์ ปานทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
13. นายชนกานต์ กิ่งแก้วสาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายศิวกร สิริวัฒนานนท์วิศวกรงานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park)ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ แซ่เอี๊ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นางสาวบุษยมาศ บุญเจริญโรงเรียนบ้านไชยราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
4. นางสาวสุรีย์ เสือเฒ่าโรงเรียนบ้านไชยราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1กรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ เข็มรัตน์โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
6. นายชัยยันต์ สุกิตติวรานันท์โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
7. นายสิริฤกษ์ อิ่มแก้วโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
8. นางสาวมัลลิกา หนูอ่อนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
9. นายสุรินทร์ รัตนจีนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
10. นางสาวกาณช์ฐิยากร น้อยจันทร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
11. นายสุภาพ พฤกษ์สุวรรณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายอุปการ จีระพันธุสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการ
3. นางสาวพรสิริ ชาติปรีชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
4. นายชนกานต์ กิ่งแก้วสาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
5. นายวรมโนธรรม สธิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10กรรมการ
6. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
7. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์โรงเรียนสงวนหญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
8. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5กรรมการ
9. นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8กรรมการ
10. รศ.ดร.ธีรศิลป์ ทุมวิภาตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
11. ดร.เพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒน์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
12. นางจุไรวรรณ เคลื่อนคล้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
13. นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดีโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
14. นายจิรัฐ แจ่มสว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
15. นางสาวสุดารัตน์ ปานทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
16. นายณัฐธเนตร อ้นจีนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
17. นายดนุพล บุญชอบโรงเรียนบางลี่วิทยา สำนักงานเขตพืื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายอุปการ จีระพันธุสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการ
3. นางสาวพรสิริ ชาติปรีชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
4. นายชนกานต์ กิ่งแก้วสาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
5. นายวรมโนธรรม สธิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10กรรมการ
6. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
7. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์โรงเรียนสงวนหญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการ
8. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5กรรมการ
9. นายกิตติศักดิ์ ภุมรินทร์โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8กรรมการ
10. รศ.ดร.ธีรศักดิ์ ทุมวิภาตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรรมการ
11. ดร.เพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒน์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
12. นางจุไรวรรณ เคลื่อนคล้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
13. นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดีโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
14. นายณัฐธเนตร อ้นจีนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรีกรรมการ
15. นายจิรัฐ แจ่มสว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
16. นางสาวสุดารัตน์ ปานทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรรมการ
17. นายดนุพล บุญชอบโรงเรียนบางลี่วิทยา สำนักงานเขตพืื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. ผศ.ยุพิน สุวรรณวิวัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประธานกรรมการ
2. นางประภาภรณ์ ลิ้มสุคนธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวดี ประดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการ
4. นางปฐมาภรณ์ อาร์โนลด์โรงเรียนเสนานิคมกรรมการ
5. นางสาวนภัสชนันท์พร สันติวสุธาโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. ผศ.ธนพรรณ บุญยรัตกลินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพัทธ์ แก้วศรีทองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรองประธานกรรมการ
3. นางกีรติญา สอนเนยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกรรมการ
4. นางสาวคันธารัตน์ ยอดพิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรมการ
5. นางสาวนภัสชนันท์พร สันติวสุธาโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวดุษฎี ดิษฐปานวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาภรณ์ สามัคคีวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายนิรุต มีสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีกรรมการ
4. นางวันพร งามสุทธิโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
5. นางสาวตฤติยา ศิลาทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวดุษฎี ดิษฐปานวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาภรณ์ สามัคคีวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายนิรุต มีสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีกรรมการ
4. นางวันพร งามสุทธิโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
5. นางสาวตฤติยา ศิลาทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพรประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ รูปงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณี คงพราหมณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ อยู่เป็นสุขโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอำกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ อูปแก้วโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายจักรพันธ์ รูปงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)รองประธานกรรมการ
3. นางสุวรรณี คงพราหมณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ อูปแก้วโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากรกรรมการ
5. นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. ผศ.นุจิรา รัศมีไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตรองประธานกรรมการ
3. ดร.พิรมาลย์ บุญธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตกรรมการ
4. ดร.สายบังอร ปานพรมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตกรรมการ
5. นายอัครพล ไวเชียงค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. ผศ.นุจิรา รัศมีไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตรองประธานกรรมการ
3. ดร.พิรมาลย์ บุญธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา เฟื่องศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตกรรมการ
5. นายอัครพล ไวเชียงค้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ เลาหพันธกิจสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์ ทับขันสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกรองประธานกรรมการ
3. น.อ.ฐากร อนุรักษ์สมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกกรรมการ
4. นายนภดล อรุณสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกกรรมการ
5. นายเจริญพงษ์ เสมอวงษ์สมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวิวัฒน์ เลาหพันธกิจสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์ ทับขันสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกรองประธานกรรมการ
3. น.อ.ฐากร อนุรักษ์สมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกกรรมการ
4. นายนภดล อรุณสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกกรรมการ
5. นายเจริญพงษ์ เสมอวงษ์สมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวอมราภรณ์ วงษ์ฟักมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวเชิญพร จันทรสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวราตรี เมฆวิลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตกรรมการ
4. นางสุวรรณี คงพราหมณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกษิดิศ ดีวังทองโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวอมราภรณ์ วงษ์ฟักมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวเชิญพร จันทรสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวราตรี เมฆวิลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตกรรมการ
4. นางสุวรรณี คงพราหมณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายกษิดิศ ดีวังทองโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาววาริสา ประภาสพงษ์โรงเรียนวัดราชโอรสประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา แพมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรองประธานกรรมการ
3. นางมัลลิกา อาจองศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรรมการ
4. นางพัฒนา ปสันตาโรงเรียนบางบัวทองกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณิการ์ โกสุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาววาริสา ประภาสพงษ์โรงเรียนวัดราชโอรสประธานกรรมการ
2. นางนิลุบล ประเคนแสงมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณิการ์ โกสุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. ผศ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประธานกรรมการ
2. นายกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศันสนีย์ ทิมทองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการ
4. นางสาวนุชนาถ อุตสาหพานิชวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีกรรมการ
5. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. ผศ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน ชมโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรองประธานกรรมการ
3. นายโชดก ทับจันทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการ
4. นางสาวนุชนาถ อุตสาหพานิชวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีกรรมการ
5. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายณพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ภัทร ชูวงศ์โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์รองประธานกรรมการ
3. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการ
4. นายเศรษฐพงศ์ อัปมะเยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
5. นายจักรพันธ์ รูปงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายณพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ภัทร ชูวงศ์โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายบังอร ปานพรมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตกรรมการ
4. นายเศรษฐพงศ์ อัปมะเยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
5. นายจักรพันธ์ รูปงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายประหยัด แสงเนียมโรงเรียนวัดหุบกระทิงประธานกรรมการ
2. นางสมทรง กีรติมาพงศ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวโชติกา พูลทรัพย์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวชลชนก หนูรอดศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายศิลปชัย อาจมังกรโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางอารีย์รักษ์ สวนสมบูรณ์โรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล กาญจนโรมนต์โรงเรียนบ้านลำอีซูประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ศรีสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
3. นางรุ่งภัครภรณ์ ภาคทรวงโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษ์ ประทุมศิริโรงเรียนวัดมาบแคประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศรีโชติโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นางเตือนใจ ขมิ้นเขียวโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรเชษฐ์ สายสุดใจโรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นางปราณี ศิลานันท์โรงเรียนวัดหนองประทุนกรรมการ
3. นายอนิวรรตน์ ปุจฉาการโรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางณัฐญา เครือเช้าโรงเรียนบ้านฆ้องน้อยประธานกรรมการ
2. นางเชาวนีย์ สายสุดใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒กรรมการ
3. นางจิรายุ สินสมบัติข้าราชการบำนาญกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอนุศรวง สวนสมบูรณ์โรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชษฐวงศ์1)ประธานกรรมการ
2. นางโกสุม สุฉันทบุตรโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นางสาวคติยา ศรนารายณ์โรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล กาญจนโรมนต์โรงเรียนบ้านลำอีซูประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ศรีสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
3. นางปราณี ศิลานันท์โรงเรียนวัดหนองประทุนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรเชษฐ์ สายสุดใจโรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ ภาคทรวงโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์กรรมการ
3. นายนิสารัตน์ ปฤกษากรข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวมนิสากานต์ ฉ่าชื่นโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางเชาวนีย์ สายสุดใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒กรรมการ
3. นายปรีดา ปฤกษากรข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางณัฐญา เครือเช้าโรงเรียนบ้านฆ้องน้อยประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา อมรจันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านดอนฟักทองกรรมการ
3. นางทัศน์ศรันย์ กิรวิทย์โรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษ์ ประทุมศิริโรงเรียนวัดมาบแคประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย เมตตามนุษย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางจิรายุ สินสมบัติข้าราชการบำนาญกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายประหยัด แสงเนียมโรงเรียนวัดหุบกระทิงประธานกรรมการ
2. นางอารีย์รักษ์ สวนสมบูรณ์โรงเรียนสัมมารามกรรมการ
3. นางวชิรา ศิริจิตรจินดาโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประหยัด แสงเนียมโรงเรียนวัดหุบกระทิงประธานกรรมการ
2. นางอารีย์รักษ์ สวนสมบูรณ์โรงเรียนสัมมารามกรรมการ
3. นางวชิรา ศิริจิตรจินดาโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด แสงเนียมโรงเรียนวัดหุบกระทิงประธานกรรมการ
2. นางอารีย์รักษ์ สวนสมบูรณ์โรงเรียนสัมมารามกรรมการ
3. นางวชิรา ศิริจิตรจินดาโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด แสงเนียมโรงเรียนวัดหุบกระทิงประธานกรรมการ
2. นางอารีย์รักษ์ สวนสมบูรณ์โรงเรียนสัมมารามกรรมการ
3. นางวชิรา ศิริจิตรจินดาโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประหยัด แสงเนียมโรงเรียนวัดหุบกระทิงประธานกรรมการ
2. นางอารีย์รักษ์ สวนสมบูรณ์โรงเรียนสัมมารามกรรมการ
3. นางวชิรา ศิริจิตรจินดาโรงเรียนปากเกร็ดกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางโกสุม สุฉันทบุตรโรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นายอนุศรวง สวนสมบูรณ์โรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชษฐวงศ์1)กรรมการ
3. นางรุ่งภัครภรณ์ ภาคทรวงโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางโกสุม สุฉันทบุตรโรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นายอนุศรวง สวนสมบูรณ์โรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชษฐวงศ์1)กรรมการ
3. นางรุ่งภัครภรณ์ ภาคทรวงโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางโกสุม สุฉันทบุตรโรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นายอนุศรวง สวนสมบูรณ์โรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชษฐวงศ์1)กรรมการ
3. นางรุ่งภัครภรณ์ ภาคทรวงโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางโกสุม สุฉันทบุตรโรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นายอนุศรวง สวนสมบูรณ์โรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชษฐวงศ์1)กรรมการ
3. นางรุ่งภัครภรณ์ ภาคทรวงโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางโกสุม สุฉันทบุตรโรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นายอนุศรวง สวนสมบูรณ์โรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชษฐวงศ์1)กรรมการ
3. นางรุ่งภัครภรณ์ ภาคทรวงโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวนันทวัน นาคอร่ามมหาวิทยาลัยธนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริประกาย พงษ์สุวรรณมหาวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
3. นายเอนก นามขันธ์มหาวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสาวดวงรักษ์ เสนะวัตมหาวิทยาลัยธนบุรีประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เอกปมิตศิลป์มหาวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
3. นางสาวอัรฮาวี เจ๊ะสะแมมหาวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายชัยณรงค์ จันทร์ตูมมหาวิทยาลัยธนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา พัตตาสิงห์มหาวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
3. นางสาวอารุณี ตรูผาภูมิมหาวิทยาลัยธนบุรีกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ ธิร์ประวัติโรงเรียนวัดลาดบัวขาวกรรมการ
5. นางสาวนันทวัน สร้อยปทุมโรงเรียนบ้านแม่คะเนยกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]