หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 677 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 1 3 2
2 676 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 2 3 3
3 664 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 3 5 4
4 744 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 3 6 5
5 665 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2 3 3
6 666 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 3 5 3
7 667 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 14 87 34
8 747 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 5 25 11
9 748 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 3 2
10 749 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1 2 2
11 668 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 6 41 11
12 750 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 7 25 13
13 669 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 10 61 19
14 670 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 5 12 9
15 671 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 4 51 10
16 672 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 14 29 21
17 673 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 9 25 10
18 674 โรงเรียนบางกะปิ 2 6 3
19 751 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 7 58 14
20 752 โรงเรียนมหรรณพาราม 1 8 1
21 753 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1 4 2
22 678 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 10 37 19
23 754 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 2 3 2
24 755 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 6 47 16
25 756 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 4 11 8
26 679 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 2 4 2
27 757 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 2 5 4
28 758 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 6 26 11
29 680 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 9 32 18
30 681 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 4 9 7
31 682 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 3 5 3
32 683 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 5 10 7
33 760 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 19 61 33
34 761 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 3 9 3
35 762 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 2 4 3
36 763 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 4 12 7
37 764 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1 1 1
38 765 โรงเรียนวัดราชโอรส 5 30 12
39 766 โรงเรียนวัดอินทาราม 7 39 10
40 767 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 4 4 4
41 768 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 2 3 3
42 769 โรงเรียนศึกษานารี 10 55 21
43 770 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 5 14 8
44 771 โรงเรียนสตรีวิทยา 20 79 38
45 684 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 18 37 26
46 772 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 9 37 15
47 773 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 5 10 6
48 687 โรงเรียนสารวิทยา 1 1 1
49 688 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 6 77 7
50 689 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1 1 1
51 690 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 6 9 8
52 775 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 3 4 4
53 691 โรงเรียนหอวัง 15 29 22
54 692 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 5 24 11
55 693 โรงเรียนเทพลีลา 10 21 13
56 777 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 10 26 16
57 778 โรงเรียนโยธินบูรณะ 8 11 11
58 779 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 4 8 6
59 743 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 2 4 2
60 745 โรงเรียนฐานปัญญา 1 2 2
61 746 โรงเรียนทิวไผ่งาม 2 2 2
62 759 โรงเรียนรุ่งอรุณ 2 2 2
63 685 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 1 1 1
64 774 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 2 41 6
65 776 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3 5 4
66 694 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 1 3 2
67 686 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 2 1
68 675 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1 1 1
รวม 353 1320 592
1912

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]