หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 516 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 23 51 36
2 518 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 1 1 1
3 519 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 1 5 2
4 520 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 13 49 25
5 521 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 8 32 15
6 523 โรงเรียนบางปะหัน 5 14 9
7 524 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 4 8 5
8 525 โรงเรียนปากกรานพิทยา 4 6 4
9 527 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 10 35 18
10 529 โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 4 10 7
11 530 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 3 22 7
12 532 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 6 12 10
13 533 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 5 46 14
14 534 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 63 178 96
15 536 โรงเรียนอุทัย 5 7 6
16 517 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 2 3 3
17 522 โรงเรียนบวรวิทยา 2 1 3 1
18 526 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) 1 10 3
19 528 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 1 1 1
20 535 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 2 6 2
21 537 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 1 1 1
22 538 โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร 2 6 2
23 531 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 8 8 8
รวม 173 514 276
790

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]