เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 พ.ย. 2557
9 พ.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขณะนี้ได้เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนและครูแล้ว

โดยเข้าไปที่เมนูด้านขวามือ พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู

แล้วเลือกรายการแข่งขันของตนเอง

 
 

หัวข้อการแข่งขันภาษาไทย

รายการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.ต้น
บทหลัก

1. โคลงโลกนิติ
2. บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา
3. บทพากษ์เอราวัณ

บทเลือก
1. รามเกียรติ์ ตอนศึกอินทรชิต
2. วัฒนธรรม
3. พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

บทอาขยาน ม.ปลาย
บทหลัก

1. ลิลิตตะเลงพ่าย
2. กาพย์เห่เรือ
3. อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง

บทเลือก
1. สวรรค์ชั้นกวี
2. นิราศนรินทร์
3. ธรรมาธรรมะสงคราม

พาทีสร้างสรรค์ ม.ต้น/ม.ปลาย
ศิลปวัฒนธรรมไทย...ในเวทีโลก

 
 

การเตรียมพร้อม และความเข้าใจเบื้องต้นก่อนการประกวด/แข่งขัน

ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 จังหวัดนครปฐม

1. การประกวดและแข่งขันทุกรายการ จะดำเนินการตามเกณฑ์การประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ในประเด็นสำคัญของส่วนกลาง เพื่อให้เกิดการประกวดและแข่งขันที่มีความบริสุทธิ์ และยุติธรรม

2. แนวดำเนินการและข้อคำนึง ในการจัดการประกวดและแข่งขัน จังหวัดนครปฐม 2

     2.1 สิ่งที่ต้องเตรียมให้ เครื่องคอมพิวเตอร์

          - ระบบปฏิบัติการ windows 7

          - software พื้นฐานในเครื่องที่มีให้ เช่น MS office , Photoshop , notepad

          - network (ขึ้นอยู่กับรายการประกวด/แข่งขัน นั้นๆ)

          - กระดาษ A4

ในรายการแข่งขันที่ยังไม่ประกาศหัวข้อเรื่อง ทางกรรมการจัดการแข่งขันจะเตรียมหัวข้อเรื่อง และข้อมูลประกอบ ให้ในวันแข่งขัน

     2.2 สิ่งที่ผู้แข่งขันต้องเตรียมมาเอง

- ปากกา ดินสอ ยางลบ

          - ไม้บรรทัด, เครื่องเขียนอื่นๆ, อุปกรณ์ระบายสี (ขึ้นอยู่กับรายการประกวด/แข่งขัน)

          - ไมค์ , หูฟัง (ขึ้นอยู่กับรายการประกวด/แข่งขัน)

     2.3 การเตรียม Software เฉพาะที่ต้องใช้งานให้เตรียมมาใน flash drive เท่านั้น

          - กรรมการตัดสินจะเก็บ flash drive นั้นไว้เพื่อการตรวจสอบอย่างละเอียดภายหลัง และจะส่งคืนให้ภายหลัง (17 - 21 พ.ย. 2557)

          - ห้ามนำไฟล์ข้อมูล ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ภาพยนตร์ อันจะมีผลต่อความไม่เท่าเทียมและยุติธรรมของการแข่งขัน เข้ามาในห้องแข่งขัน

          การติดตั้ง software เฉพาะ

          - ให้ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบ software พื้นฐาน ที่กรรมการจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้ (เพื่อเป็นการลดเวลาการเตรียมความพร้อมของผู้แข่งขัน)

          - ให้ผู้เข้าแข่งขันแจ้งกรรมการให้ทราบถึงรายการ software ที่ต้องการติดตั้งเพิ่ม

          - ให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้ง software ผ่านจาก flash drive เท่านั้น (ห้าม copy file หรือ folder มาลงในเครื่องเพื่อการติดตั้ง)

          - เมื่อติดตั้ง software เฉพาะเสร็จแล้ว ให้ส่งมอบ flash drive พร้อมชื่อเจ้าของต่อกรรมการแข่งขันทันที

     2.4 ข้อห้ามในรายการแข่งขัน

          - ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด

          - ห้ามนำเอกสารเข้าห้องแข่งขัน นอกเสียจากได้รับพิจารณาอนุญาตจากกรรมการ

 
 

แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

ให้โรงเรียนที่จะแก้ไขรายชื่อให้เสร็จสิ้น

ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

โดยเข้าไปที่เมนูการลงทะเบียนและเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข

 

 
 

รายการอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริภาพวิทย์ ในภาคบ่าย
(กระบวนการทางวิทย์) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

แจ้งให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันทราบ ดังนี้
1. กระป๋องรูปร่างและขนาดเดียวกัน จำนวน 6 ใบ โดยเจาะรูที่ก้นกระป๋อง ประมาณ 30 รู จำนวน 3 ใบ
2. ดินเหนียว ดินร่วนและดินทราย
3. น้ำ
4. บิกเกอร์ขนาด 250 cm. จำนวน 3 ใบ
5. กระบอกตวง ขนาด 100 cm. จำนวน 1 ใบ
6. ผ้าขาวบางขนาด 15 x 15 cm. จำนวน 3 ผืน
7. นาฬิกาจับเวลา

 

อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
กิจกรรมอัจฉริยภาพวิทย์ ม.ปลาย (ภาคบ่าย)

อุปกรณ์ต่อกลุ่ม
1. บีกเกอร์ขนาด  50  cm3   6   ใบ
2.  หลอดทดลองขนาดกลาง  6   หลอด
3.  แผ่นทองแดง    1   แผ่น
4.  แผ่นสังกะสี    1   แผ่น
5.  โวลต์มิเตอร์    1   เครื่อง
6.  กระดาษทราย ขนาด 5x5 cm  1  แผ่น
7.  หลอดยอดสาร   6  อัน
8.  แผ่นอะลูมิเนียม   1  แผ่น
9.  กระบอกฉีดยา   2  อัน
10.  หลอด LED    2  อัน
11.  สายไฟยาว  30  เซนติเมตรพร้อมแจ็คเสียบคู่ 1  ชุด
12.  หม้อแปลงไฟฟ้า   1  เครื่อง
13.  แอมมิเตอร์    1  เครื่อง
14.  ตะแกรงวางหลอดทดลอง  1  อัน

สารเคมี
1.  น้ำมะเขือเทศ
2.  น้ำส้ม
3.  น้ำสับปะรด
4.  น้ำมะนาว
5.  กรดแอสคอร์บิก
6.  น้ำแป้งสุก

 
 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  


   เอกสารปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่

รับลงทะเบียน นักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 17  - 30 กันยายน 2557
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2557
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2557
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 26
จำนวนทีม 1,472
จำนวนนักเรียน 3,403
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,991
จำนวนกรรมการ 952
ครู+นักเรียน 5,394
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,346
ประกาศผลแล้ว 189/195 (96.92%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 9
สัปดาห์ที่แล้ว 26
เดือนนี้ 3
เดือนที่แล้ว 98
ปีนี้ 101
ทั้งหมด 137,544