เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 ต.ค. 2557
10 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 กำหนดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ระดับมัธยมศึกษา สพม.7 กลุ่มสระแก้ว 2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มีกำหนดจัดแข่งขันในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ห้องโสตฯ 5
โรงเรียนอรัญประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
 
 

 การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล และการเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน

และครูผู้ฝึกสอน

กิจกรรมการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ระดับมัธยมศึกษา
 
 

เว็บไซต์ระดับภาค

  

 

 
 

  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  

 
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูลโอนข้อมูลเข้าระดับชาติวันที่ 20- 31ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
 

สถานที่แข่งขัน และผู้ติดต่อประสานงาน

 ะดับประถมและมัธยมขยายโอกาส  

ระดับมัธยมศึกษา

สถานที่พัก

คลิก

 
 

ตารางการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

  - ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส 

 
- ระดับมัธยมศึกษา 

 
 

ลำดับที่การแข่งขัน ภาคกลางและภาคตะวันออก

 ลำดับที่การแข่งขัน-ประถม คลิกที่นี่

 ลำดับที่การแข่งขันมัธยม  คลิกที่นี่

 
 

 รายชื่อผู้ประสานงานระดับภาค สามารถคลิกเพื่อการติดต่อประสานงาน   คลิกที่นี่

 แผนผังโรงเรียนที่เป็นศูนย์การแข่งขันระดับภาค

         ระดับประถมศึกษา  คลิกที่นี่

         ระดับมัธยม  คลิกที่นี่  

 สำหรับปัญหาที่ผู้ดูแลระดับเขตพบเจอเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์รายงานผล  

ติดต่อผู้ดูแล (god)  นายสุขสันต์ ตวงโชคดี   087-6699939

 
 

                     .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

เปิดรับลงทะเบียนระดับพื้นที่ 15 - 19 กันยายน 2557

ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข 22 กันยายน 2557 ถึง 8 ตุลาคม 2557

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ตุลาคม 2557  เป็นต้นไป

จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 15  ตุลาคม  2557 ณ โรงเรียนอรัญประเทศ

เรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันเข้าร่วมประชุมในวันที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 5 โรงเรียนอรัญประเทศ

โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 19 พฤศจิกายน 2557

 

 
 

                แจ้งผู้ดูแลระบบของของโรงเรียนที่เป็นประธานแต่ละกลุ่มสาระ

ในวันแข่งให้นำคอมพิวเตอร์พกพามาด้วยทุกท่าน เพื่อนำมาบันทึกคะแนนของแต่ละกลุ่มสาระที่ได้รับผิดชอบ พร้อมทั้งปริ๊นเตอร์เพื่อปริ๊นเกียรติบัตร     ของกลุ่มสาระโดยจะตั้งจุดบันทึกคะแนนที่ห้องโถงอาคาร 2

หมายเหตุ ผู้บันทึกคะแนนต้องเป็นผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในกรณีที่ผู้ที่เป็นผู้ดูแลระบบต้องเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน

 
 

          ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ

1. แจ้งให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ออกข้อสอบ ดังนี้

            - ข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก

                        * สาระพลศึกษา จำนวน 5 ข้อ

                        * สาระสุขศึกษา จำนวน 5 ข้อ

            - ข้อสอบอัตนัยแบบคำตอบตายตัว

            * สาระพลศึกษา จำนวน 1 ข้อ

                       * สาระสุขศึกษา จำนวน 1 ข้อ

2. จัดทำข้อสอบเป็น 2 ชุด (จริงและสำรอง)

3. จัดเก็บข้อสอบใน flash drive  ส่งที่ห้องพละในวันแข่ง ก่อนเวลา 08.30 น.

4. ข้อสอบทุกข้อต้องมีเฉลยแนบท้าย

 
 

              กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก

         * มัธยมศึกษาตอนต้น กรอบแนวคิดโครงเรื่อง อาเซียน

        * มัธยมศึกษาตอนปลาย กรอบแนวคิดโครงเรื่อง คุณธรรม 12 ประการ

 
 
 
 
 
  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  

   เอกสารปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่

โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูลโอนข้อมูลเข้าระดับชาติวันที่ 20- 31ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 13
จำนวนทีม 809
จำนวนนักเรียน 1,883
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,159
จำนวนกรรมการ 644
ครู+นักเรียน 3,042
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,686
ประกาศผลแล้ว 163/213 (76.53%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 11
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 41
ปีนี้ 42
ทั้งหมด 84,306