เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 พ.ย. 2557
9 พ.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ( สพม.9 สุพรรณบุรี 2) ทุกท่าน

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนสถานที่ และเวลาแข่งขัน

1. การประกวดแข่งขันเพลงคุณธรรม ม.1 - ม.3 จากเดิมห้องสุวรรณภูมิ เปลี่ยนเป็น ห้อง 327

2. การประกวดมารยาทไทย ม.4 - ม.6 จากเดิม ห้องพระพุทธศาสนา 437  เปลี่ยนเป็น ห้อง พระพุทธศาสนา 431

3. การประกวดสวดมนต์แปล ม.1 - ม.6 เวลา 09.00 น.

4. การแข่งขันแอโรบิก ม.1 - ม.6 จากเดิม โดมสนามบาส เปลี่ยนเป็น ศูนย์บริการชุมชน

5. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1 - ม.3 จากเดิม เวลา 13.00 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 10.00 น.

6. การแข่งขันการแสดงตลก ม.1 - ม.6 จากเดิม เวลา 13.00 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 10.00 น.

7. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ม.1 - ม.3 จากเดิม ห้องสุวรรณภูมิ เปลี่ยนเป็น ห้องทวารวดี

8. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1 - ม.3 จากเดิมห้องสมุด เปลี่ยนเป็น ห้อง 528

9. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4 - ม.6 จากเดิมห้องสมุด เปลี่ยนเป็น ห้อง 528

10. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1 - ม.3 จากเดิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เปลี่ยนเป็น โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"

10. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4 - ม.6 จากเดิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เปลี่ยนเป็น โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"

 
 

ทแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๔  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

บทหลัก

 1. นิราศภูเขาทอง
 2. โคลงโลกนิติ
 3. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
 4. บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา
 5. อิศรญาณภาษิต
 6. บทพากย์เอราวัณ

บทเลือก

 1. รามเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต
 2. บุพการี
 3. วัฒนธรรม
 4. พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

ทแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๔  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

บทหลัก

 1. อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
 2. ลิลิตตะเลงพ่าย
 3. ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
 4. สามัคคีเภทคำฉันท์  (ตั้งแต่ พึงมารยาทยึด.......)

บทเลือก

 1. สามัคคีเภทคำฉันท์  (ตั้งแต่ อำพล........)
 2. ยามมืด
 3. อยู่เพื่ออะไร
 4. ธรรมาธรรมะสงคราม
 
 

(ต่อ)

*** อนุญาตให้เปลี่ยนอุปกรณ์ได้เฉพาะกระเดื่องและกลองสแนร์เท่านั้น และสามารถเพิ่มฉาบได้ 1 ใบ ยกเว้นกีต้าร์ไฟฟ้า เอฟเฟดกีต้าร์ กีต้าร์เบสไฟฟ้า เปียโนไฟฟ้า และคีบอร์ด สามารถนำมาเองได้  นอกจากนี้ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง (ตามกติกาที่ระบุไว้ในเกณฑ์การแข่งขันระดับชาติ)

ในการครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานจัดประกวดแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ท่านแจ้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือผู้ที่ฝึกซ้อมการแข่งขัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

 

                             นายบรรเทา    คุ้มฉายา

                 (เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน)

 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน (หน่วยจัดการแข่งขัน สพม.๙ สุพรรณบุรี ๒) ทุกท่าน

ตามที่โรงเรียนอู่ทองได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทั้งนี้โรงเรียนได้เชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผลการประชุมมีมติให้ เพิ่มเติม แนวปฏิบัติในการจัดประกวดแข่งขัน ดังนี้

1. แนวปฏิบัติแต่ละกิจกรรม

1.1  ทัศนศิลป์

1.1.1  คณะกรรมการดำเนินงาน  แบ่งหัวข้อการแข่งขันออกเป็นหัวข้อดังนี้

-  กิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์/ วาดเส้น/ ภาพปะติด (ม.ต้น)/ ใช้หัวข้อ “สมรรถนะเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”

-  กิจกรรมภาพไทยประเพณี หัวข้อ “ประเพณีไทย”

-  กิจกรรมสีไทยเอกรงค์ ม.ต้น หัวข้อ “ภาพประกอบลาย” 

ม.ปลาย หัวข้อ “ภาพจับ”

-  กิจกรรมประติมากรรม ม.ต้น หัวข้อ “การละเล่นเด็กไทย”

                                                ม.ปลาย หัวข้อ “วัฒนธรรมไทย”

                   1.1.2  คณะกรรมการตัดสิน ได้เชิญคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี  จำนวน 4 ท่าน  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขัน และกรรมการภายในที่มีชื่อในคำสั่งของเขตพื้นที่นั้นให้ปฏิบัติหน้าที่  เป็นกรรมการผู้ประสานงานในกิจกรรมดังกล่าว

                   1.1.3  อุปกรณ์ในการแข่งขันทุกกิจกรรม  ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเองทุกรายการแข่งขัน

1.2  นาฏศิลป์ไทย

                   1.2.1  คณะกรรมการตัดสิน ได้เชิญคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี  จำนวน 3 ท่าน  ตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขัน  และกรรมการภายในที่มีชื่อในคำสั่งของเขตพื้นที่นั้นให้ปฏิบัติหน้าที่  เป็นกรรมการผู้ประสานงานในกิจกรรมดังกล่าว

          1.3  ดนตรีไทย

                   1.3.1  คณะกรรมการตัดสิน ได้เชิญคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี  จำนวน 3 ท่าน  ตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขัน  และกรรมการภายในที่มีชื่อในคำสั่งของเขตพื้นที่นั้นให้ปฏิบัติหน้าที่  เป็นกรรมการผู้ประสานงานในกิจกรรมดังกล่าว

 

1.4  ดนตรีสากล

          1.4.1  คณะกรรมการตัดสิน ได้เชิญคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน      ตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขัน  และกรรมการภายในที่มีชื่อในคำสั่งของเขตพื้นที่นั้นให้ปฏิบัติหน้าที่            เป็นกรรมการผู้ประสานงานในกิจกรรมดังกล่าว

          1.4.2  ในการประกวดร้องเพลงทุกรายการ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมซาวน์ดนตรีของตนเอง รวมถึงสำรองข้อมูลดนตรีในหลายๆรูปแบบ  เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการแข่งขัน จำนวน 2 เพลง ประกอบด้วย เพลงช้า 1 เพลง และเพลงเร็ว 1 เพลง

          1.4.3  ให้ผู้เข้าประกวดร้องเพลงทุกรายการ  ร้องเต็มเพลงโดยไม่ตัดท่อนท้ายของเพลง เหมือนในปีที่ผ่านมา (ท่อน1, ท่อนแยก, ท่อนย้อน)

          1.4.4  การแข่งขันวงดนตรีสตริง  ทางคณะดำเนินงานมีอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่

                   1)  ตู้แอมป์กีต้าร์          2        ตู้

                   2)  ตู้แอมป์คีบอร์ด        2        ตู้

                   3)  ตู้แอมป์เบส            1        ตู้

                   4)  กลองชุด     

 

 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนหน่วยการแข่งขันสพม. ๙ สุพรรณบุรี ๒ และผู้อำนวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา 
    ผมส่งรายการอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ ในการประกวด แข่งขันอัจฉริยภาพวิทย์ ในภาคบ่าย (กระบวนการทางวิทย์) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อแจ้งให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันทราบ ดังนี้ (ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะแจ้งให้ทรายในภายหลัง)
1. กระป๋องรูปร่างและขนาดเดียวกัน จำนวน 6 ใบ โดยเจาะรูที่ก้นกระป๋อง ประมาณ 30 รู จำนวน 3  ใบ
2. ดินเหนียว ดินร่วนและดินทราย
3. น้ำ
4. บิกเกอร์ขนาด 250 cm. จำนวน 3 ใบ
5. กระบอกตวง ขนาด 100 cm. จำนวน 1 ใบ
6. ผ้าขาวบางขนาด 15 x 15 cm. จำนวน 3 ผืน
7. นาฬิกาจับเวลา
                           นายบรรเทา  คุ้มฉายา
            (เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน)
 

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
 .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับ สพม. เขต 9 :.   

  รับลงทะเบียนระดับเขตพื้นที่ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557
 ตรวจสอบรายชื่อแก้ไขภายใน วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2557
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 5-6  พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
 แข่งขันระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนอู่ทอง สุพรรณบุรี 
     
วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2557
 ระดับเขตพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับภาค 
     
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค
 
  .:ปฎิทินดำเนินการจัดการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก:.   

   เอกสารปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่

โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรองผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้รับผิดชอบ การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนท่านรับผิดชอบ

       ประชุม ปรึกษาหารือ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องสุวรรณภูมิ   โรงเรียนอู่ทอง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 16
จำนวนทีม 861
จำนวนนักเรียน 1,949
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,196
จำนวนกรรมการ 848
ครู+นักเรียน 3,145
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,993
ประกาศผลแล้ว 185/209 (88.52%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 6
เมื่อวาน 4
สัปดาห์นี้ 31
สัปดาห์ที่แล้ว 62
เดือนนี้ 11
เดือนที่แล้ว 285
ปีนี้ 296
ทั้งหมด 135,562