เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
21 ต.ค. 2557
27 ต.ค. 2557
28 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สพป.สพ.3  ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน และครูผู้สอน  ผ่านทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  ได้ที่  http://central64.sillapa.net/sp-center 
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครูผู้สอน แต่ละกิจกรรม  ได้ที่  http://central64.sillapa.net/sp-center/?name=report&file=area_select
- แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557  ได้ที่ http://central64.sillapa.net/sp-center/?name=school_manager  (เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password ที่เคยใช้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในส่วนของเข้าระบบโรงเรียนผ่านหนัาเว็บไซต์ระดับภาค http://central64.sillapa.net/sp-center )
- พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557

สพป.สพ.3  ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค  สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค   ติดดตามข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  ได้ที่  http://www.central64.sillapa.net/  

 
 

ประกาศ สพป.สพ.3   (30 ตุลาคม  2557)
1. ขณะนี้ได้เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน ครูผู้สอน กรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสินแล้ว  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครูผู้สอน  ก่อนการพิมพ์เกียรติบัตร  หากพบว่าไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ให้โรงเรียนประสานไปยังเจ้าหน้าที่บริหารจัดการแข่งขันระดับสหวิทยาเขต รายชื่อเจ้าหน้าที่บริหารจัดการแข่งขันระดับสหวิทยาเขต  หรือประสานให้เจ้าหน้าที่บริหารจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการแก้ไข รายชื่อเจ้าหน้าที่บริหารจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในส่วนของรายชื่อกรรมการดำเนินงาน  และกรรมการตัดสิน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้ดูแลระบบ)  ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

 
 

ประกาศ สพป.สพ.3 (30 ตุลาคม 2557)
โรงเรียนที่มีตัวแทนนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดลําดับที่ ๑ ในแต่ละกิจกรรม จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี ต่อไป โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จะโอนข้อมูลเข้าระดับภาค ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ดูที่ สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
กำหนดการดำเนินงานระดับภาค โดยสรุปมีดังนี้
1. ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อนักเรียน และครูผู้สอน ภายในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
2. แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้สอน ภายในวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
3. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ภายในวันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
4. โรงเรียนนำนักเรียนไปเข้าแข่งขันตามตารางการแข่งขันที่เจ้าภาพระดับภาคกำหนด ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ ให้ดำเนินการและศึกษารายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมผ่านทาง เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 และการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานที่แข่งขัน และผู้ติดต่อประสานงาน

ระดับประถมและมัธยมขยายโอกาส

ระดับมัธยมศึกษา

สถานที่พัก

คลิก

 
 

ประกาศ สพป.สพ.3 (29 ต.ค. 57)  โรงเรียนที่สมัครเข้าแข้งแข่งขัน Cross Word  A Math  คำคม  และโซดูกุ   แต่ยังไม่ลงทะเบียนรายชื่อนักเรียน และครูผู้สอน  ขอให้ประสานไปปยังเจ้าหน้าที่บริหารจัดการแข่งขันระดับสหวิทยาเขต รายชื่อเจ้าหน้าที่บริหารจัดการแข่งขันระดับสหวิทยาเขต   ดำเนินการเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเรียบร้อย ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

ประกาศ สพป.สพ.3 (28 ต.ค. 57) 

กรณีมีข้อสงสัยต้องการสอบถามผลการแข่งขันรายกิจกรรม เชิญได้ที่ศึกษานิเทศก์/ผู้ประสานงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายชื่อผู้ประสานงานการแข่งขันทางวิชาการ แต่ละกิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ประกาศ สพป.สพ.3 (23 ต.ค. 57)
โรงเรียนที่เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ต้องพิมพ์บัตรประจำนักเรียน ครู กรรมการ และเจ้าหน้าที่ หากโรงเรียนใดได้เป็นตัวแทนไปเข้าแข่งขันระดับภาต และระดับชาติ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่เจ้าภาพระดับภาค และระดับชาติได้กำหนดไว้ในลำดับต่อไป

 
 

ประกาศ...สพป.สพ.3  (22 ต.ค. 57)
1. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่บริหารจัดการแข่งขันระดับสหวิทยเขต  ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนรายการกิจกรรมที่ส่งเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาหากเกินให้ทำการยกเลิกการลงทะเบียนเข้าแข่งขันของโรงเรียนนั้นๆ  รวมทั้งตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครูผู้สอนในแต่ละกิจกรรมอีกครั้งด้วย  (พบว่า..บางกิจกรรมสหวิทยาเขตส่งเข้าแแข่งขันเกิน 1 คน/ทีม)
2. กรณีที่โรงเรียนที่เป็นตัวแทนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครูผู้สอน พบว่าผิดพลาด  แล้วต้องการแก้ไข/ปรับเปลี่ยน  สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริหารจัดการแข่งขันระดับสหวิทยาเขตดำเนินการให้ได้  รายชื่อเจ้าหน้าที่บริหารจัดการแข่งขันระดับสหวิทยาเขต
3. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน และการเปลี่ยนครูผู้สอนแต่ละกิจกรรม ในวันที่ไปแข่งขันให้ดำเนินการตามประกาศ สพฐ.ข้อ 26. และ ข้อ 27.  รายละเอียดประกาศ สพฐ.

ประกาศ...สพป.สพ.3    ขณะนี้ สพป.สพ.3 ได้ทำการปิดระบบการลงทะเบียนของโรงเรียนแล้ว และจัดพิมพ์เอกสารการแข่งขันทั้งหมด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน..ขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ สพป.สพ.3  โรงเรียนจัดการเรียนเรียนร่วมที่จะส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ให้ดำเนินการดังนี้
1. จะต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐานยืนยันความพิการ (ฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาพร้อมฉบับจริง) นำมาแสดงต่อกรรมการจัดการแข่งขันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ในวันที่เข้าแข่งขัน รายเอียดตามเกณฑ์การแข่งขัน
2. กิจกรรมการแข่งขันที่มีการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเพียง 1 ทีม ไม่ต้องนำนักเรียนมาเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. กิจกรรมที่ต้องนำนักเรียนเข้าแข่งขัน  จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1)การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]  2) การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 [เดี่ยว]  3) การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม 3 คน]

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1. ประกาศ สพป.สพ.3    2. แนบท้ายประกาศ สพป.สพ.3
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินฯ 1.ประกาศ สพป.สพ.3    2. แนบท้ายประกาศ สพป.สพ.3

 
 

ประกาศ...สพป.สพ.3  ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ  มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขันในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  ดาวน์โหลดตารางการแข่งขันทักษะทางการวิชาการ (ปรับปรุง 20 ตุลาคม 2557)

การเตรียมตัวก่อนไปแข่งขัน
การรายงานตัว
1. นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียน แต่ละรายการ/กิจกรรม ให้ไปรายงานตัว ณ ห้องที่ใช้ในการแข่งขันตามที่กำหนดไว้ในตารางการแข่งขันฯ ก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที  อนึ่ง ในบางรายการมีการจับสลากลำดับที่ใช้ในการแข่งขัน
 2. กรรมการตัดสิน  ให้ไปลงชื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องที่ใช้ในการแข่งขันตามที่กำหนดไว้ในตารางการแข่งขันฯ  ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30 น. อนึ่ง กรณีเป็นบุคคลภายนอก/ต่างสังกัด/ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ขอให้จัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อรับรองสำเนาถูกต้องไว้ จำนวน 1 ฉบับ แล้วส่งมอบให้แก่ผู้ประสานงานหรือกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ ด้วย
3. กรรมการดำเนินงานทุกคณะทุกฝ่าย  ให้ไปรายงานตัว/ลงชื่อปฏิบัติหน้าที่กับคณะกรรมการรับรายงานตัว ณ ศูนย์การแข่งขันประจำโรงเรียนแต่ละแห่ง
ตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.00 น.
4. ศูนย์การแข่งขันประจำโรงเรียนแต่ละแห่ง 
    4.1 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต  ตั้งอยู่ที่ อาคาร 4  ชั้น 1  ห้องวิชาการ
    4.2 โรงเรียนวัดหนองผักนาก  ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 2  ห้องธุรการ
    4.3 โรงเรียนวัดบางขวาก  ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 1  ห้องธุรการ
    4.4 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  ตั้งอยู่ที่ อาคาร 4 ชั้น 1  ห้อง sound lap

เอกสารเพื่อการประสานงานการแข่งขัน
1. รายชื่อเจ้าหน้าที่บริหารจัดการแข่งขันระดับสหวิทยาเขต (ติดต่อสอบถามการใช้งานโปรแกรมของโรงเรียน /ขอรับ Username และ Password กรณีโรงเรียนได้เป็นตัวแทน / สอบถามกรณีลงทะเบียนรายชื่อนักเรียน และครูผู้ฝึกสอนในรายการที่โรงเรียนเป็นตัวแทนของสหวิทยาเขตไม่ได้ แก้ไขรายชื่อนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน )
2. รายชื่อเจ้าหน้าที่บริหารจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ติดต่อสอบถามการรับรายงานตัว การประมวลผล  และรายงานผลการแข่งขัน)
3. รายชื่อผู้ประสานงานการแข่งขันทางวิชาการ แต่ละกิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้  (ติดต่อสอบแนวทาง หลักเกณฑ์การแข่งขัน ตารางการแข่งขัน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ)

 
 

สพป.สพ.3 ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องประชุม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ตามกำหนดการดังนี้
1. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ (ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง) ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมด่านช้าง (ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สพ.3) รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

2. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมด่านช้าง (ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สพ.3) รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

 
 

.:  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  :.    กำหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม  2557  ณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต  โรงเรียนวัดหนองผักนาก โรงเรียนวัดบางขวาก และโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

 
  .:  การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ  :.   
ดำเนินการดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
   ระดับเขตพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4  มกราคม 2558 เป็นต้นไป
   ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด  ณ เมืองทองธานี
   (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
 
 

 .: ตัวอย่าง แบบเสื้อ กระเป๋า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ :. 

คลิกดูภาพแบบเสื้อและกระเป๋าเพิ่มเติมได้ที่นี่

 
 

: ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :. 

เอกสารปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่

โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 
รับลงทะเบียนรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขต วันที่ 15-16 ตุลาคม 2557
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขต วันที่ 21-22 ตุลาคม 2557
จัดการแข่งขันระดับเขต  วันที่ 27-28 ตุลาคม 2557
ระดับเขต ตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับภาค วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 138
จำนวนทีม 1,135
จำนวนนักเรียน 2,419
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,613
จำนวนกรรมการ 858
ครู+นักเรียน 4,032
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,890
ประกาศผลแล้ว 204/234 (87.18%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 18
สัปดาห์ที่แล้ว 13
เดือนนี้ 15
เดือนที่แล้ว 89
ปีนี้ 104
ทั้งหมด 108,381